« Tagasi

Planeeringuteated

Vainupea küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu
 
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 539 võeti vastu Vainupea küla Toominga maaüksuse detailplaneering.
 
Planeeringualaks on Vainupea külas paiknev Toominga maaüksus (katastritunnusega 88703:002:0440, sihtotstarbega elamumaa 100%, pindalaga ca 1,5ha). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala kaheks krundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine, kruntidele juurdepääsude määramine, ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine ning tehnovõrkude ja - rajatiste asukoha määramine.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.12.2020 kuni 31.12.2020 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust esitades selle kirjalikult e-kirjana haljala@haljala.ee või tavapostina aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa.
 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 15.01.2021 kell 12.00 vallamajas, II korruse saalis. 
 
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad: https://www.haljala.ee/vainupea-kula-toominga-mu-dp.
 
 
Eisma küla Hansumetsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 538 kehtestati Eisma küla Hansumetsa kinnistu detailplaneering.
 
Planeeringualaks on Eisma külas paiknev Hansumetsa maaüksus (katastritunnusega 88703:002:1632, sihtotstarbega elamumaa 100%, pindalaga ca 3,14 ha). Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Hansumetsa maaüksuse jagamine kaheks maaüksuseks ning ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
 
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad: https://www.haljala.ee/eisma-kula-hansumetsa-mu-dp.