« Tagasi

Kaasiku III kruusakarjääri ja Altpere liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluste menetlusse võtmine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud Kaasiku III kruusakarjääri ja Altpere liivakarjääri keskkonnaloa (kaevandusloa) muutmise taotlused on menetlusse.

Kaasiku III kruusakarjäär asub Lääne-Virumaal Haljala vallas Kavastu külas eraomandisse kuuluval Kruusa katastriüksustel. OÜ Midam taotleb maapõueseaduse alusel kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist. Kaasiku III kruusakarjäär hõlmab Kaasiku ehituskruusa aktiivse tarbevaru 4. plokki. Mäeeraldise pindala on 3,74 hektarit ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 8,91 hektarit. Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada teedeehituses. Maardlate nimistu kohaselt on seisuga 31.12.2020 Kaasiku III kruusakarjääri mäeeraldisega seotud maavaravaru kogused järgmised: plokk 4 ehituskruusa aktiivne tarbevaru 16,736 tuhat m3 ja kaevandatava varu kogus 18,5 tuhat m3 (taotluse vormile on märgitud markšeidermõõdistamise dokumentatsioonis toodud kaevandatava varu kogus).

Altpere liivakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Pajuveski ja Andi külas riigile kuuluvatel katastriüksustel Altpere karjäär ja Kunda metskond 3.

AS Tariston taotleb olemasoleva mäeeraldise laiendamist. Taotletav laiendus hõlmab täielikult Altja-Rutja liivamaardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 5 ja 8 plokke. Taotletava Altpere liivakarjääri mäeeraldise pindala on 9,34 ha ja mäeeraldise teenidusmaa pindala 12,82 ha. Taotluse kohaselt on seisuga 22.10.2020 Altpere liivakarjääri mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 216 tuh m3 ja kaevandatav varu 196 tuh m3, maavara kasutusaladeks on üld- ja teedeehitus, kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on maatulundusmaa (metsamaa). Keskkonnaluba taotletakse kuni 15 aastaks.

Keskkonnaameti kirjadega ja taotlustega saab tutvuda:

Altpere liivakarjäär: https://kotkas.envir.ee/documents/d/43369-0950f56928f9ede88ff67d91daa5832d8e4ee4a8173b02eafd5e91db537a1e59

Kaasiku III kruusakarjäär: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?1=1&document_id=45396

Haljala Vallavalitsus ootab valla kodanike ettepanekuid või vastuväiteid Kaasiku III kruusakarjääri keskkonnaloa pikendamise ja Altpere liivakarjääri olemasoleva mäeeraldise laiendamise osas kuni 28. veebruarini 2021 aadressil haljala@haljala.ee. Lisainfo planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn, tel 505 1127.