« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise teade

Haljala Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 4).

Keskkonnaamet teavitas 23.03.2021 kirjaga nr DM-114411-4, et on võtnud menetlusse Haljala Vallavalitsuse tähtajatu keskkonnaloa taotluse Altja jõe (keskkonnaregistrikood VEE1076600) paisutamiseks Oandu paisul (Eesti Looduse Infosüsteemi kood PAIS018040) Lääne-Virumaal Haljala vallas Oandu külas Järve kinnistul (registriosa nr 5338431, katastritunnus 88703:001:0294) ja Truubi kinnistul (registriosa nr 5337931, katastritunnus 88703:001:0276).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee) menetluse nr M-114411 all.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Keskkonnaloa andmise otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates (KeÜS § 49 lg 1).