« Tagasi

Vergi külas Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneerigu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 14.04.2021 korraldusega nr 180 algatati Haljala vallas Vergi külas Tihase tee 10 maaüksuse (registriosa nr 13798350, katastritunnus 19101:001:0088) detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ca 1500 m2. Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele täiendava hoonestusala määramine, ehitustingimuste seadmine planeeritavatele hoonetele ning juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane.

 

Vallavalitsuse 14.04.2021 korraldus nr 180