« Tagasi

Haljala vallas Vainupea külas Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 19.05.2021 korraldusega nr 236 algatati Haljala vallas Vainupea külas Kopli kinnistu (registriosa nr 540831, katastritunnus 88703:002:0188, sihtotstarbega elamumaa, pindala 6876 m2 ) detailplaneeringu koostamine. Kopli maaüksuse omanik soovib kinnistu jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega 4050 m2 ja 2826 m2, määrata ehitusõigus planeeritavale kinnistule ühe elamu ja kahe abihoone ehitamiseks, määrata vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoht, seada kitsendused ja vajalikud servituudid. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane.