« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade

Haljala Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 4).

Keskkonnaamet teavitas 25.05.2021 kirjaga nr DM-115475-3, et on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Farmi Piimatööstus (registrikood: 10928619; aadress: Ida- Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Linda tn 15, 41536) tähtajatu keskkonnaloa taotluse vee erikasutuseks Lääne-Virumaal Haljala vallas Annikvere külas Annikvere juustutööstuse kinnistul (katastritunnus 88702:002:0015) järgnevateks tegevusteks: 1) puurkaevust (keskkonnaregistrikood PRK0002578; edaspidi puurkaev 2578) põhjavee võtmiseks 80 m3 ööpäevas, I ja IV kvartal 3500 m3 ja II ja III kvartal 4000 m3 ja 15000 m3 aastas; 2) Annikvere ojja (keskkonnaregistrikood VEE1076300) heitvee juhtimist 80 m3 ööpäevas, I ja IV kvartal 3500 m3 ja II ja III kvartal 4000 m3 ja 15000 m3 aastas.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee) menetluse nr M-115475 all.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Keskkonnaloa andmise otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates (KeÜS § 49 lg 1).