« Tagasi

Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldusega nr 255 algatati Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse (registriosa nr 5337450, katastritunnus 88703:002:0017) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, Nõmmemaage maaüksuse kruntimine 4 (neljaks) eraldi krundiks, millest igaühe suurus vähemalt 2000 m2 , et rajada sinna tulevikus 4 (neli) suvilat-elumaja koos ühe abihoonega, kruntidele hoonestusõiguse määramine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahenduste näitamine ning potentsiaalsete kitsenduste ja servituutide vajaduste näitamine. Juurdepääs hoonestusalale on võimalik tagada maaüksusega piirnevalt külateelt, mis on mitme eraomaniku valduses. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on ca 9033 m2. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetlemise käigus.