« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade

Haljala Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 4).

Keskkonnaamet teavitas 02.08.2021, et Osaühing Midam (registrikood 10621134, aadress: Aru, Kavastu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond) poolt esitatud Kaasiku II liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/320845 muutmise taotlus on võetud menetlusse. Nõuetele vastav taotlus on KOTKAS-es registreeritud 21.01.2021 nr DM-112216-7 all.

OÜ Midam taotleb maapõueseaduse § 67 lõike 1 alusel kaevandamisloa nr L.MK/320845 kehtivusaja pikendamist. Kaasiku II liivakarjäär asub Lääne-Virumaal Haljala vallas Kavastu külas eraomandisse kuuluval Liiva (katastritunnus 19001:001:0172) katastriüksustel.

Kaasiku II liivakarjäär hõlmab Kaasiku (registrikaart nr 321) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 5. plokki. Mäeeraldise pindala on 1,56 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 4,46 ha. Kaevandatavat maavara kasutatakse ehitussegudes ja teedeehituses. Seisuga 30.09.2020 on olemasoleva Kaasiku II liivakarjääriga seotud varuploki jääkvaru järgmine: 5 plokk – ehitusliiv, aktiivne tarbevaru: 6,128 tuh m3 (taotluse vormil on märgitud varu kogus seisuga 30.09.2020).

Keskkonnaloa osas tehtava otsuse eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõu keskkonnaloa taotlejale ja vastavat soovi avaldanud isikutele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.