« Tagasi

Haljala aleviku Kooli tn 1a detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse § 82 lg-le 1 ja 3 teada, et Haljala valla Haljala aleviku Kooli tn 1a detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek korraldatakse Haljala vallavalitsuses (aadress Mere tn 6, Võsu alevik) ja Haljala teenuskeskuses (aadress Rakvere mnt 3, Haljala alevik) ajavahemikus 30.09.2021-30.10.2021 vallavalitsuse ja teenuskeskuse lahtiolekuajal. Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel ehituse ja planeerimine teemalehel menetluses olevate detailplaneeringute rubriigis. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust esitades selle kirjalikult e-kirjana haljala@haljala.ee või tavapostina aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa.

Planeeringuala hõlmab Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus Kooli tn 1a (katastriüksuse tunnus 19101:001:0073, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1580 m²) maaüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Kooli tn 1a krundile ehitusõigus korterelamu rajamiseks. Samuti hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Detailplaneering teeb Haljala valla üldplaneeringusse ettepaneku muuta Kooli tn 1a elamukrundi täisehitusprotsenti, mis on planeeritu kohaselt 35%. Samuti teeb planeering ettepaneku rajada korterelamut üksikelamule lähemale kui 100 meetrit ja ridaelamut lähemale kui 20 meetrit. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.