« Tagasi

Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Haljala Vallavalitsus teatab,  et algatas 17.11.2021 korraldusega nr 617 Haljala vallas Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Metsaääre maaüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega 2561 m2, Kasteheina maaüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega 2530 m2 . Vainupea külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering, mille kohaselt nii Metsaääre kui ka Kasteheina maaüksused jäävad detailplaneeringu koostamise kohustusega, miljööväärtuslikule ja väärtuslikule alale.

Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuste liitmine üheks põllumajandusliku tootmisehitise maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine kuni nelja hoone ehitamiseks, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Juurdepääsu tee on planeeritud vastavalt Kasteheina maaüksuse 2014. aasta detailplaneeringule, st Kunda metskond 1 maaüksust läbivalt metsateelt. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.
Vajalik koostada topo-geodeetiline uuring ja eelhinnang,  planeeringu menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.