« Tagasi

Haljala vallavalitsus alustab energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtmist 3. jaanuarist

Haljala vallavalitsus alustab vähemkindlustatud perekondadele energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse saamise taotluste vastuvõtmist alates 3. jaanuarist 2022.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt neli kuud ehk jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus kindlasti esitada jaanuaris, veebruaris saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud oktoobrist alates.

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

 

Toetuse saamiseks peab olema täidetud kaks tingimust:

1. elektri hind arvel on kõrgem kui 120€/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh);

2. leibkonna netosissetulek jääb alla piirmäära.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Näiteid arvestusliku piirmäära suurusest olenevalt leibkonnast:

1 inimese kohta – 1126 eurot

1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) –  1463 eurot

2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastane laps) – 1689 eurot

2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) –  2026 eurot

3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastane laps) – 2252 eurot

2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) - 2364 eurot

2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2589 eurot

2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) - 2815 eurot

Oluline on ka taotluse esitamisel teada, et näiteks arvestatakse sissetulekuna palka, pensioni, saadud elatist, renti, dividende, saadud toetusi (sh lastetoetused, töövõimetoetus), väljamakseid pensionifondidest ja hüvitisi (nt tööõnnetuse hüvitis, vanemahüvitis, haigushüvitis, töötuskindlustushüvitis, kutsehaiguse hüvitis jne). Pere sissetulekutena võetakse arvesse ka toetused, mida makstakse regulaarselt (näiteks hooldajatoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus).Puudega vanema toetus, mida makstakse samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, arvestatakse samuti perekonna sissetulekute hulka.

Erandina ei arvestata sissetuleku hulka riigi või kohaliku omavalitsuse ühekordseid toetuseid, riigi tagatisel antud õppelaenu, alaealise töötamisel saadud tasu jne.

 

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte).
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus jms).
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

 

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.
 • Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

 

Toetuse maksmine

 • Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus.
 • Taotluste menetlemise tähtaeg on kuni 35 päeva.
 • Taotlust saab esitada maksimaalselt viimase viie kuu kohta.
 • Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.

 

Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil Rahandusministeeriumi koduleheküljel: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

 

TAOTLUSTE ESITAMINE
Taotlust saab esitada alates 3. jaanuarist 2022 paberkandjal vallakantseleisse või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haljala@haljala.ee. Taotluse esitamisel tuleb kasutada taotluse vormi ning taotlusele tuleb kindlasti juurde lisada kõik nõutud dokumendid.

 

Lisainformatsioon:

Urve Vogt

sotsiaaltööspetsialist

tel 5656 6931

e-post urve.vogt@haljala.ee

 

Eha Veem

sotsiaaltööspetsialist

tel 5669 4345

e-post eha.veem@haljala.ee