« Tagasi

Hajaasustuse programm avaneb taas

Haljala Vallavalitsus annab teada, et ka 2022. aastal on 1. veebruarist kuni 1. aprillini võimalus läbi Hajaasutuse programmi taotleda toetust hajaasutuses olevatele majapidamistele  joogivee kättesaadavuse tagamiseks, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks,  aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamiseks või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).  

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine. Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Projektil võib olla ka kaastaotleja(id), neile kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid on taotlusvorm, projekti eelarve, taotluse lisa, garantiikiri ning vähemalt kahe erineva ettevõtte poolt võrreldavat hinnapakkumist (taotlusvormid on leitavad Haljala valla kodulehel), mis esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele. Täpsema ülevaate programmi tingimustest saab riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".

Vallavalitsuse kontaktisik on planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Merje Verhovitš (merje.verhovits@haljala.ee, tel + 372 505 1127)