« Tagasi

Detailplaneeringute algatamine

Haljala Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Haljala Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 18 on algatatud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Eisma külas Maasika kinnistul (katastritunnus 88701:001:0681, registriosa nr 3740350, pindala 8123 m2, maatulundusmaa 100 %). Maasika kinnistu detailplaneeringuga soovitakse kinnistu jagada kolmeks ca 2708 m2 suurusega kruntideks: krunt 1 sihtotstarbega ärimaa 50% ja elamumaa 50%, krundid 2 ja 3 elamumaa sihtotstarbega 100%. Krunt 1-le soovitakse ehitusõiguse määramist kahe põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks, kruntidele 2 ja 3 ühe põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete ehitisalune pind põhihoonetel ca 150 m2 ja abihoonetel ca 80 m2. Kruntidele juurdepääs on planeeritud Rannalaine teelt. Algatatav detailplaneering teeb üldplaneeringusse ettepaneku vähendada elamukrundi suurust, mis kehtiva Vihula valla üldplaneeringu kohaselt ei või olla väiksem kui 0,5 ha. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse jooksul.

Haljala Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 682 on algatatud detailplaneeringu koostamine Vainupea külas Vaigu (katastritunnus 88703:002:2390, registriosa nr 1703931) ja Tipu (katastritunnus 88703:002:0170, registriosa nr 5364531) kinnistutel. Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude – ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Vaigu kinnistu on 100% elamumaa pindalaga 7712 m2 ning hoonestatud, Tipu kinnistu on elamumaa 100%, pindalaga 4344 m2. Planeeringuala pindala on ca 1, 3 ha. Tipu kinnistul kehtib 2006. a kehtestatud Mihklirahva detailplaneering. Juurdepääs kinnistutele on planeeritud Vainupea ranna teelt. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse jooksul.

Haljala Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 683 on algatatud detailplaneeringu koostamine Karepa külas Raamatukogu kinnistul (katastritunnus 88703:003:0028, registriosa nr 277131). Raamatukogu kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega 10317 m2, kinnistu on hoonestatud. Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks (ligikaudsed suurused 2520 m2, 2748 m2, 2522 m2, 2495 m2), hoonestusõiguse, tehnovõrkude ja liikluskorralduse määramine, kitsenduste ja servituutide määramine. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse jooksul.