« Tagasi

Essu külas Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 40 võeti vastu Essu küla Visuoja (katastritunnusega 19003:002:0028) ja Madismäe (katastritunnusega  19003:002:0011) maaüksuste detailplaneering "Essu  küla  Visuoja  ja  Madismäe  maaüksuste  detailplaneering" (koostatud OÜ Projekteerimiskeskuse  poolt,  töö  nr  205/1119). Planeeringuala suurus on ca 11,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata kinnistutele hoonestusala ning ehitusõigus noorkarjalauda (ca 2770 m²) ja lägahoidla (ca 1000 m²) ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneering sisaldab Haljala Vallavolikogu 18.05.2010 määrusega nr 10 kehtestatud Haljala valla  üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, milles soovitakse vähendada Haljala valla  üldplaneeringuga  kehtestatud  loomapidamishoone  kuja  (700  m)  Visuoja  ja  Madismäe maaüksustel. Detailplaneering teeb ettepaneku kehtestada loomapidamishoone kujaks 250 meetrit (noorkarjalauda  hoonestusalast), Kalju katastriüksusel (katastritunnus 19003:002:1161) 210 meetrit. Haljala  Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega  nr 39  jäeti  Essu  küla  Visuoja  ja  Madismäe maaüksuste  detailplaneeringu  keskkonnamõju  strateegiline  hindamine  algatamata,  sest eelhinnangust järeldus, et veisefarmi laiendamine kavandatud kujul ei põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnahäiringu ületamist.   

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.04.2022 kuni 11.05.2022 Haljala vallamajas ja Võsu teenuskeskuses  lahtiolekuaegadel,  avalik  arutelu toimub juhul kui avaliku  väljapaneku  ajal esitatakse kirjalikke arvamusi.