« Tagasi

Võsu aleviku Vabaduse tn 3 detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavolikogu 21.06.2022 otsusega nr 48 algatati Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu  koostamise  eesmärgiks  on kinnistu sihtotstarbe ja üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ehitamiseks. Taotluse kohaselt on planeeritud olemasolev puhkebaas lammutada ning ehitada asemele elamu ehitusaluse pinnaga 200-250 m2. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud planeerimisseaduse  (PlanS)  § 126 lõikes 1 punktides 1-9,  11-12 ja 21. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.