« Tagasi

Teist aastat suletakse rannafestivali ajaks Võsu liiklus

Haljala vallavalitsus

5. juuli 2022
 

Haljala Vallavalitsus otsustas 9. juuni istungil, et teist aastat järjest piiratakse Võsu Rannafestivali toimumise ajaks autode ligipääsu Võsu aleviku keskusesse. Selleks suletakse Võsu alevikus Rakvere tee, Mere tänav ja Võsu-Lepispea tee. Kohalikele elanikele ja alevikus tegutsevatele ettevõtetele ning asutustele tagatakse ligipääs alevikku läbipääsulubadega.

Suvisel  ajal  mitmekordistub  Võsul  peatuvate  inimeste  arv  ning  suureneb  alevikku  külastavate inimeste hulk. Sellel põhjusel pargitakse alevikku ilusate ilmade korral sadu autosid. Selline autode hulk  kitsastel  tänavatel  toob  kaasa  olukordi,  kus  Mere  tänava  äärde  pargitud  sõiduk  takistab  teiste autode sujuvat liiklemist, pargitakse sõidukid haljasaladele, blokeeritakse  kellegi hoovist väljapääs või raskendatakse oluliselt suuremate mootorsõidukite (kaubaautod, ühistransport, operatiivsõidukid jm) liiklemist Võsu alevikus. Võsu Rannafestival on maakonna suurim ja populaarsem suveüritus, mida külastab tuhandeid inimesi. Selline rahvamass toob endaga kaasa veelgi rohkem autosid ning olukordi, kus sujuv inimeste ja teiste sõidukite liikumine Võsu alevikus on raskendatud.

Võsu Rannafestivali toimumise ajal ohutu liiklemise, keskkonnakahju vähendamise ning ülemäärase müra  vähendamise  eesmärgil  on  põhjendatud  mootorsõidukite  hulka  Võsu  alevikus  piirata.  Sõidukite läbipääsu piiratakse Rakvere teel, Mere tänaval ja Võsu-Lepispea teel, kus on varasematel aastatel tekkinud kõige suuremad sõidukite arvust tingitud probleemid. Esimest korda piirati rannafestivali toimumise ajaks mootorsõidukite ligipääsu Võsu alevikku 2021. aastal. Sellise praktika kasutamine õigustas ennast, kuna vähenes oluliselt alevikus liiklevate ja parkivate sõidukite hulk ning seeläbi oli võimalik politseil ja turvafirmal avalikku korda paremini tagada.

Kõikidele külastajatele ja kohalikele elanikele  on  tagatud  ligipääs  (väljaarvatud  mootorsõidukiga)  Võsu  alevikku.  Mootorsõidukiga pääsevad väljastatud loa alusel eelpool nimetatud teedel sõitma selles aleviku piirkonnas kinnistuid omavad  isikud,  liinibussid,  operatiivsõidukid  ning alevikus  tegutsevate  ettevõtete  töötajad  ning majutusasutustes peatujad. Võsu alevikus on parkimine lubatud festivali külastajatele piiratud mahus varasemalt soetatud pääsme alusel. Teede ja tänavate ääres parkimine on keelatud.

Ümbersõit Käsmu ja Loksa suunal on tagatud Haljala-Käsmu tee (nr 17177) kaudu. Festivali ja teiste aleviku külastajate mootorsõidukite parkimine on tagatud alevikust väljajäävatel selleks ettenähtud ning märgistatud aladel.

 

LÄBIPÄÄSULOA TAOTLEMINE

Läbipääsuluba peavad taotlema kinnistute omanikud, kelle kinnistud asuvad Rakvere tee, Mere tänava ja Võsu-Lepispea tee ääres või eelmainitud teid kasutatakse ligipääsuks kinnistutele. Ajutise liikluskorralduse mõjualasse jäävad kinnistud on tähistatud kaardil.

Läbipääsulubasid väljastab Haljala Vallavalitsus ning ühe kinnistu kohta väljastatakse kinnistu omanikule kuni viis (5) läbipääsuluba.

Läbipääsulubasid väljastatakse 6. juulist kuni 29. juulini 2022. Võrreldes 2021. aastaga on toimunud lubade väljastamises oluline muudatus. Sellel aastal toimub läbipääsulubade väljastamine elektrooniliselt ehk paberkandjal luba enam ei väljastata.

Taotlemine digitaalselt

  1. Lae täidetav taotluse vorm kodulehelt alla;
  2. Täida taotluse vorm ning allkirjasta see digitaalselt;
  3. Saada digitaalselt allkirjastatud fail e-posti aadressile vosufest@haljala.ee;
  4. Läbipääsuloa väljastamisest või väljastamata jätmisest teavitatakse taotlejat e-posti teel. Füüsilist luba sellel aastal ei väljastata.

Taotlemine paberkandjal

Paberkandjal täidetud taotlusi saab tuua Haljala vallavalitsuse Võsu teenuskeskuse (Mere tn 6, Võsu alevik) postkasti. Loa taotluse peab allkirjastama kinnistu omanik, keda teavitatakse taotluses toodud kontaktandmete teel taotlusega seotud otsusest.

 

LÄBIPÄÄSULOA KASUTAMINE

  1. Läbipääsuluba kehtib 29. juulist kell 8.00 kuni 31. juulini 2022 kell 8.00.
  2. Füüsilist läbipääsuluba 2022. aastal ei väljastata. Loa saanud sõidukite registreerimismärgid kantakse infosüsteemi, läbi mille toimub kontrollpunktis ka läbipääsuloa kontrollimine.
  3. Luba ei anna sõidukile õigust teede ja tänavate äärde parkimiseks.
  4. Luba kehtib ainult taotluses esitatud sõidukitele.  
  5. Läbipääsulubade kasutamise eest vastutab kinnistu omanik.

 

Haljala vallavalitsuse kontakt:

üldtelefon 325 8630 ja 510 6244

e-posti aadress vosufest@haljala.ee