« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsupere külas

Haljala Vallavalitsus algatas 25.08.2022 korraldusega nr 286 Võsupere külas Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus Töökoja kinnistul kuni 12 m kõrge ja 2500 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga laohoone püstitamiseks. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12 ja 21. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Püstitatavas laohoones on planeeritud ladustada tootmismaterjale ja valmisdetaile. Planeeritav ala, suurusega 9458 m², on maatulundusmaa 100%. 

Detailplaneeringu menetluse käigus ei viida läbi eraldi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhindamist KSH menetluse algatamise üle otsustamiseks, kuid detailplaneeringu koostamisel tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.