« Tagasi

15. septembri Vallavalitsuse istungil otsustati

15. septembril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

1. Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

Otsustati lõpetada ühe isiku hooldus ja hooldajatoetuse maksmine.

 

2. Sotsiaaltoetuse määramine

Otsustati määrata neljale isikule sotsiaaltoetus kokku summas 900 eurot.

 

3. Haljala  Vallavalitsuse  25.08.2022  korralduse nr  282  „Riigi  eelarvest  rahastatava tugiisikuteenuse määramine" muutmine

Otsustati muuta Haljala Vallavalitsuse 25.08.2022 korralduse  nr  282  „Riigi  eelarvest rahastatava  tugiisikuteenuse  määramine"  pealkirja  ning  kinnitati uueks pealkirjaks „Tugiisikuteenuse määramine".

 

4. Voyage OÜ-ga sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nr 12-2/19/96 muutmine

Otsustati muuta alates 1.septembrist 2022 Haljala Vallavalitsuse ja Voyage OÜ vahel  2019. aastal  sõlmitud avaliku teenindamise lepingu nr 12-2/19/96 lisas 1 Vorm  V  fikseeritud sõidukilomeetri tariifi.

 

5. Haljala valla  2023. aasta põhitegevuse kulude eelarve piirsummade kinnitamine

Otsustati kinnitada Haljala valla alaeelarvete piirsummad aastaks 2023.

 

6. Võsu alevikus Lepalinnu ja Vana-Lepispäe maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine

Otsustati algatada Haljala vallas Võsu alevikus Lepalinnu (katastritunnus 92201:004:2393)  ja Vana-Lepispäe  (katastritunnus  92201:004:0019)    maaüksuste  detailplaneeringu  koostamine kruntide  moodustamiseks  ja  ehitusõiguse  määramiseks.

 

7. Katastriüksuse piiride muutmise kooskõlastamine

Otsustati kooskõlastada Vihula külas asuvate Linnamäe (katastritunnusega 88703:002:0008) ja Lahesaare (katastritunnusega 88702:001:1290) katastriüksuste piiride muutmine ning  volitati Haljala Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialisti allkirjastama vallavalitsuse nimel piiride muutmise maakorralduskava.

 

8. Volikogu määrus eelnõu: Haljala Vallavolikogu 15.02.2022 määruse nr 8 „Haljala valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala Vallavolikogu 15.02.2022 määruse nr 8 „Haljala  valla  koolieelsete  lasteasutuste  rahastamisel  vanemate  poolt  kaetava  osa  määr  ja tasumise kord" muutmine".

 

9. Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjoni ettepanek volikogu määruse eelnõule  „Haljala  Vallavolikogu  18.08.2020  määruse  nr  78  „Haljala  valla  eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" muutmine"

Otsustati  nõustuda  kultuuri-,  spordi-  ja  kogukonnakomisjoni  ettepanekuga  muuta  esitatud eelnõus § 51 lõike 3 punkti 3. Muudetud sõnastus on: tegevus on suunatud  peamiselt Haljala valla elanikele või on nende huvides.

 

10. Info ja muud küsimused

Vallavanem Anti Puusepp andis ülevaate Haljala Kooli ehitusest.