« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu alevikus

Haljala Vallavalitsuse 15.09.2022 korraldusega nr 317 on algatatud Võsu alevikus Lepalinnu  (katastritunnus 92201:004:2393) ja Vana-Lepispäe (katastritunnus  92201:004:0019) maaüksuste detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud Planeerimisseaduse (PlanS) § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12 ja 21. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Planeeringuala paikneb Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis ning Natura 2000 Lahemaa loodus- ja linnualal. Detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel detailplaneeringute rubriigis. Võimalike uuringute vajadus selgub edasise menetluse käigus.