« Tagasi

22. septembri Vallavalitsuse istungil otsustati

22. septembril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

 

1. Sotsiaaltoetuste määramine

Otsustati määrata sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 500 eurot

 

2. Üldhooldusteenusele suunamine ja teenuse eest tasumine

Otsustati suunata üldhooldusele üks isik, kelle eest vald tasub kohamaksu puudujääv osa alates teenusele paigutamisest kuni hooldusvajaduse äralangemiseni.

 

3. Haljala Vallavalitsuse 25.03.2020 korralduse nr 111„Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine" muutmine

Otsustati muuta Haljala Vallavalitsuse 25.03.2020 korralduse nr 111 „Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine" punkti 2.

 

4. Haljala Vallavalitsuse hallatava asutuse Haljala valla majanduskeskus asutamine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Haljala Vallavalitsuse hallatava asutuse Haljala valla majanduskeskus asutamine".

 

5. Haljala valla majanduskeskuse põhimäärus (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati  esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala valla majanduskeskuse põhimäärus".

 

6. Haljala Vallaraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine

Otsustati kinnitada Haljala Vallaraamatukogu nõukogu koosseisus Veiko Veiert, Katrin Vaheoja,  Kaili Õunapuu-Seidelberg, Helli Urmet, Urmas Osila ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 21.11.2018 korraldus nr 582 „Haljala Vallaraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine".

 

7. Korralduste kehtetuks tunnistamine

Otsustati tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 23.11.2011 korraldus nr 491 „Haljala valla omandis olevale Kurvakodu kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras" ja Haljala Vallavalitsuse 28.11.2018 korraldus nr 607 „Hoonestusõiguse seadmise korraldamine",

 

8. Töövõtulepingu nr 12-3/19/46 muutmine

Otsustati muuta Osaühinguga Arhitektuuribüroo Pluss sõlmitud töövõtulepingu nr 12-3/19/46 punkte 4.3 ja 4.6.

 

9. Vihula Vallavalitsuse 21.11.2011 määruse nr 9 „Teenustasu piirhinna kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Otsustati tunnistada kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 23.11.2011 määruse nr 9 „Teenustasu piirhinna kehtestamine".

 

10. Haljala alevikus Uus põik 3 kinnistu võõrandamine

Otsustati võõrandada Haljala alevikus asuv Uus põik 3 kinnistu, katastritunnus 19002:003:0113, kinnistu registriosa nr 5207931, elamumaa 100%, pindala 2010 m2, hinnaga 100 eurot Andi Randojale.