« Tagasi

29. septembri Vallavalitsuse istungil otsustati

29. septembril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

 

1. Vaideotsus haldusakti nr 2212995/00014 kehtetuks tunnistamise nõudes

Toimus vaide arutelu.

 

2. Sotsiaaltoetuse määramine

Otsustati määrata sotsiaaltoetus ühele isikule summas 300 eurot.

 

3. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata sotsiaaltoetust ühele isikule.

 

4. Huvitegevuse teenusepakkuja toetuse määramine MTÜ-le FC Aarik

Otsustati määrata huvitegevuse teenusepakkuja toetus MTÜ-le FC Aarik summas 700 eurot kuus ajavahemikus 01.09.2022-31.12.2022.

 

5. Katastriüksuse jagamise kava kooskõlastamine, katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Oja)

Otsustati kooskõlastada Oja katastriüksuse jagamise maakorraldusplaan, määrata tekkitavate katastriüksuste sihtotstarbeks 100% elamumaa ning määrata koha-aadressideks Oja ja Tammemaa.

 

6. Võsu alevikus Luha tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Võsu alevikus Luha tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine".

 

7. Haljala valla Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Haljala valla Haljala aleviku Kooli tn 1a maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine".

 

8. Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2023-2026 avalikustamiselt saabunud ettepanekute läbivaatamine, ettepanekute osas arvamuse kujundamine ja arengudokumentide esitamine volikogule

Otsustati kujundada seisukoht Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2023-2026 avalikustamiselt saabunud ettepanekute osas ning esitada volikogule arengudokumendid kinnitamiseks.

 

9. Volituse andmine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule huvitatud isikute kaasamiseks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 koostamisse ja arengustrateegia eelnõu avalikustamiseks

Otsustati volitada Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu huvitatud isikute kaasamiseks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 koostamisse ja arengustrateegia eelnõu avalikustamiseks.

 

10. Haljala Vallavalitsuse 30.06.2022 korralduse nr 224 „2022. aastal hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine

Otsustati muuta Haljala Vallavalitsuse 30.06.2022 korralduse nr 224 „2022. aastal hajaasustuse programmist toetuste määramine" punkti 1 alapunkti 1.9.

 

11. Haljala Vallavolikogu 10.02.2011 määruse nr 40 „Haljala Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala Vallavolikogu 10.02.2011 määruse nr 40 „Haljala Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine".

 

12. Haljala Vallavalitsuse 12.09.2022 korralduse nr 311 „Haljala Vallaraamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine" muutmine

Otsustati muuta Haljala Vallavalitsuse 12.09.2022 korralduse nr 311 „Haljala Vallaraamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine" punkti 1 alapunkti 1.2.

 

13. Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 20 „Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus" muutmine

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 20 „Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus" muutmine".

 

14. Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine".

 

15. Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse põhimäärus (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse põhimäärus".

 

16. Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine

Otsustati muuta OÜ-ga VANALINNA EHITUS sõlmitud töövõtulepingut nr 12-3/21/21.

 

17. Audiitori määramine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Audiitori määramine".

 

18. Info ja muud küsimused

Vallavanem Anti Puusepp andis ülevaate Haljala Kooli ehitusest ja vallavara võõrandamisest tulenevast ruumiplaneeringust.