« Tagasi

3. novembri Vallavalitsuse istungil otsustati

3. novembril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

1. Sotsiaaltoetuste määramine

Otsustati määrata sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas 941 eurot.

 

2. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata sotsiaaltoetust ühele isikule.

 

3. Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Otsustati seada hooldus ühele isikule, määrati hooldaja ja hooldustasu suurus.

 

4. Sotsiaaltoetuse määramine transpordikulude hüvitamiseks

Otsustati  määrata transporditoetus ühele õpilasele.

 

5. Huvilaagri toetuse määramine

Otsustati määrata ühele õpilasele huvilaagri toetus summas 40 eurot.

 

6. Huvilaagri toetuse määramine

Otsustati määrata ühele õpilasele huvilaagri toetus summas 95 eurot.

 

7. Huvitegevuse teenusepakkuja toetuse määramine Maare Sport MTÜ-le

Otsustati  määrata huvitegevuse teenusepakkuja toetus Maare Sport MTÜ-le, registrikood 80333543, summas kuni 720 eurot kuus ajavahemikus 01.09.2022–30.06.2023 tennisetreeningute läbiviimiseks Võsul Haljala valla õpilastele.

 

8. Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu koosseisu kinnitamine

Otsustati kinnitada Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu koosseis 2022/2023. õppeaastaks.

 

9. Loa andmine avaliku ürituse „Käsitöö- ja vanakraami turg" korraldamiseks

Otsustati lubada FIE-l Tiit Mäekivi Korstnapühkija Instituut korraldada 13. novembril 2022 Haljala vallas Haljala alevikus avalik üritus „Käsitöö- ja vanakraami turg".

 

10. Ehitusloa  väljastamine   Haljala   vallas  Võsu  alevikus Laine tn 12 katastriüksusele pansionaadi, majutushoone ja abihoone püstitamiseks

Otsustati väljastada ehitusluba Võsu alevikus Laine tn 12 katastriüksusel 19101:001:0720 pansionaadi (ehitisregistri kood 121386563, ehitisealuse pinnaga 1123,0 m2, kõrgus, 8,1 m, maht 5260,0 m3, kasutamise otstarve hotell, motell, külalistemaja koodiga 12111, restoran koodiga 12131, büroohoone koodiga 12201), majutushoone (ehitisregistri kood 121386582, ehitisealuse pinnaga 117,0 m2, kõrgus, 6,4 m, maht 623,3 m3, kasutamise otstarve hotell, motell, külalistemaja koodiga 12111) ja abihoone (ehitisregistri kood 121386586, ehitisealuse pinnaga 79,0 m2, kõrgus, 3,2 m, maht 124,4 m3, kasutamise otstarve elamu, kooli vms abihoone koodiga 12744) püstitamiseks.

 

11. Haljala  Vallavalituse  07.04.2022  korralduse  nr  125 „Projekteerimistingimuste väljastamine Haljala vallas Võsu  alevikus  Mere tn 16 katastriüksusele teenindus-

hoone (paviljoni) püstitamiseks" muutmine

Otsustati esitatud eelnõu arutelu edasi lükata järgmise nädala vallavalitsuse istungile ning kutsuda istungile kinnistu omanik.

 

12. Katastriüksuse jagamisest keeldumine

Otsustati mitte nõustuda Mõisapoe katastriüksuse (katastritunnus 88701:002:1082, registriosa nr 2821331) jagamisega vastavalt esitatud taotlusele.

 

13. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks Haljala vallas Käsmu külas asuvale Põhja tänava kinnistule (registriosa nr 5989650, katastritunnus 88701:001:0818, sihtotstarve transpordimaa 100%).

 

14. Haljala valla 2022. aasta teine lisaeelarve (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala valla 2022. aasta teine lisaeelarve".

 

15.Haljala valla tunnustusavalduste kord (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala valla tunnustusavalduste kord".

 

16. Haljala Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Haljala Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis".

 

17. Haljala Vallavolikogu 19.04.2022 määruse nr 14 „Haljala Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala Vallavolikogu 19.04.2022 määruse nr 14 „Haljala Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine".

 

18. Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 20 „Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus" muutmine

Eelmisel volikogu istungil võeti esitatud eelnõu istungi päevakorrast välja. Volikogule esitatakse eelnõu muudetud kujul.

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „ Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 20 „Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus" muutmine".

 

19. Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused".

 

20. Info ja muud küsimused

20.1.    Ülevaade Haljala Kooli ehitusest

Vallavanem Anti Puusepp andis ülevaate Haljala Kooli ehitusest.