« Tagasi

Kokkuvõte Haljala valla külavanemate, kandikogude, seltside ja vallavalitsuse esindajate kokkusaamisest

Haljala valla külavanemate, kandikogude, seltside ja vallavalitsuse esindajate kokkusaamine 

Kohtumise kokkuvõte

6. november 2022 Võsu Rannaklubi 

 

Arutatud teemad:

 

Kandid / kandikogud:

Alates märtsist 2021 on olnud jagatud failina erinevate kantide esindajate poolt oma kodukandi kirjeldused ning ülevaatlik tabel, mis näitab iga kandi elanike soolist ja vanuselist koosseisu külade kaupa. Laeme uuesti üles, saab parandada. Lingi saadame lähiajal. 

Vallas moodustunud 10 kanti:  

Aaspere, Essu, Haljala, Karepa, Käsmu, Sagadi – Vergi, Varangu, Vihula – Annikvere, 

Võhma-Palmse ja Võsu.   

 

Kandikogu valitud Aasperes, Haljala, Karepa, Käsmu (ametis teine kandikogu, valiti uus 2022), Varangu, Võhma-Palmse ja Võsu (uus valimine novembris 2022) 

Kandikogu ei ole valitud Essu, Sagadi-Vergi ja Vihula-Annikvere kandis. 

 

Kas see mudel töötab? Jah / Ei / Töötaks, kui… 

Näiteid kandikogude tööst tõid 

Eduard Vainu – Käsmu kant 

Riina Kaptein – Võsu kant 

Olavi Kasemaa – Karepa kant 

Urve Kingumets – Varangu kant 

Tiia Laidla – Võhma-Palmse kant 

 

Üldine arvamus on, et tegemist on hea praktikaga, osades kantides lihtsalt ei ole kandikogu käima saadud. 

 

Mõtisklemiseks ja koduseks ülesandeks:

 • Mis ajendab kokku saama / takistab kokkusaamist? 
 • Kas raha on ainuke vahend, mis aitab häid mõtteid teoks teha? 
 • Kas võimalus kaasa rääkida on oluline? 
 • Kas tagasiside andmine on vastutus? Kuidas teie sellest aru saate? 
 • Kuidas teha nii, et kasu saavad kõik? 
 • Kantide piirid – kas on loogilised? Ajalooliselt ja liikumissuuna mõttes, pakutavad teenused jm. 

 

Kantide piiride muutmine on võimalik arengukava uuendamise käigus, siis kindlasti vajalik muuta ka määrust (https://www.riigiteataja.ee/akt/429052019008?leiaKehtiv

Arengukava saadetakse uuele ringile 2023 kevadel, mil oodatakse kõikidelt küladelt, seltsidelt ja kantidelt täiendusi ja ettepanekuid. 

 

Kogukondade tegevuse vallapoolne toetamine

 • Mittetulundusliku tegevuse toetus – äsja muudetud:

Taotluste menetlemise lihtsustamiseks võeti kasutusele toetuste elektrooniline toetuste süsteem – SPOKU, muudeti hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtteid jm 

Aasta lõpus riigi poolt tulemas uus vabaühenduste rahastamise juhendmaterjal. Vaatame, mida see endaga kaasa toob ja milliseid suuniseid riigi poolt tuleb. Olemasolev juhendmaterjal on aastast 2013 ja see on oluliselt rangem, kui valla poolt kehtestatud vabaühenduste rahastamise kord. Meie oleme pigem liikunud selle poole, et teha taotlemist mugavamaks ja lihtsamaks. 

Taotluste esitamise tähtaeg 15. oktoober on määruses toodud. Vallavalitsus võib vahendite ülejäägi korral hiljemalt juuni lõpuks välja kuulutada lisavooru. 2022. aastal seda ka tehti.  

15. oktoobriks laekus taotlusi ligi 80 000 euro ulatuses, valla eelarves on 2023. aastaks planeeritud toetused vabaühendustele ca 45 000 eurot. Hindamiskomisjon alustab tööd novembri keskpaigas. Lepingud toetuse saajatega sõlmitakse pärast valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmist. 

 

 • Kaasav eelarve

Kehtiva korra alusel saavad ettepanekuid esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Kasutatav summa on 10 000 eurot, tingimuseks, et teostatav on tegevus või objekt aasta jooksul, peab olema avalikult kõigile kasutatav ja kättesaadav ja ei tohi vallale tuua kaasa jooksvaid kulusid. 

Vallavalitsus on arutanud erinevaid variante, kuidas kaasava eelarve protsess pakuks laiemat väljundit kui ainult kahe suurema asula – Võsu ja Haljala omavahelist võistlemist, kuivõrd välja pakutud tegevused/objektid lähevad rahvahääletusele ja eelis on seal, kus rohkem elanikke. Nii jäävad väiksemad kandid ja külad lihtsalt konkurentsist välja. Kuigi varasematel aastatel on rahvahääletusel võitnud nii Aaspere kui Karepa ettepanekud, on viimasel ajal siiski suurema toe saanud Haljala või Võsu kandi objektid. 

 

Vallavalitsuse poolt on üks välja pakutav variantidest järgmine: 

Mingi osa (nt 50%) aasta kaasava eelarve summast jaotatakse ühtlaselt kõigi kümne kandi vahel ja ülejäänud osa jagatakse igale kandile elanike arvu alusel nö pearahana. 

Kandikogu saab oma elanikega koostöös ise otsustada, millele konkreetne rahasumma kulutatakse, peaasi, et tegemist on avalikkusele suunatud rahaga. Võiks kaaluda ka nt kasutamata jäänud summa ülekandmist järgmisesse aastasse. 

 

 • Vabaühendustele rendile antud vallavara  - küla-, rahva- ja seltsimajad, külaplatsid jm 

Koostatud ülevaatlik tabel nii vallale kuuluvate ja seltsidele rendile antud (Essu (endine Põdruse kool), Käsmu rahvamaja, Varangu külamaja, Vergi külamaja, Vihula rahvamaja, Võhma seltsimaja, Võsu rannaklubi) kui ka seltsidele kuuluvate hoonete (Aaspere külamaja ja Karepa rahvamaja) kohta.  

Hoonete kasutajad on andnud ülevaate, millised on majanduskulud ja kes need katab, millised on majades tegutsevad ringid, kas on palgalisi töötajaid, millised on suurimad probleemid, vajaminevad investeeringud jm.   

 

Muud küsimused

Vallavanem Anti Puusepp rääkis valla finantsseisust, murekohtadest, edasistest plaanidest. Valla esindajad – volikogu esimees Annes Naan, vallavanem Anti Puusepp, kommunikatsioonijuht Kent Kerner ja arendus-ja kogukonnaspetsialist Anneli Kivisaar vastasid kohaletulnute küsimustele. 

 

 

KOKKUVÕTTEKS

Lepiti kokku, et järgmine ülevallaline kohtumine, kuhu on oodatud osalema kõik külavanemad, kandikogude liikmed kui ka seltside esindajad toimub septembris 2023. Siis vaadatakse  muuhulgas kindlasti üle kantide, külade ja seltside poolt tulnud arvamused ja ettepanekud valla arengukavale.  

Arengukava saadetakse avalikkusele ülevaatamiseks 2023 kevadel. 

 

Kokkusaamisel esitatud kirjalikud ettepanekud:

 • Kandivanemate kokkusaamine näiteks 1 kord kvartalis kindlal ajal, näiteks kvartali viimasel nädalal. Osalevad ka vallavalitsuse esindajad. 
 • Tihedam koostöö kandikogudega – kohtuda 2-3 kandiga korraga, kõigiga koos ei ole mõtet. 
 • Iga sissekirjutatud elaniku kohta „pearaha" külale või kandile – 100 eurot või vastavalt võimalusele. 
 • Kaasav eelarve – jätta paar aastat üldse vahele ja lõpetada pooleliolevad objektid – põhjenduseks keeruline finantsseis; edaspidi jagada kaasava eelarve raha kantide vahel mingi valemi järgi. 
 • Iga kant võiks kaasavasse eelarvesse teha ühe pakkumise ja ettepanek / projekt peaks olema ülevallaline. 
 • Kaasav eelarve: otsustatakse – ½ hääletuse tulemus ja ½ loosiga. 
 • Kaasava eelarve hääletus – igal kandil võrdne häälte arv (´a 100) jagatud kandi elanike arvuga. 
 • Kutsuda ellu külaseltside liit, kes koondaks kõiki vabaühendusi, korraldaks ülevallalisi üritusi jm. 

 

Vallavalitsus ootab koosolekul esitatuile lisaks ettepanekuid

 • kaasava eelarve kohta 
 • mittetulundusliku tegevuse toetamise kord – kas töötab, kas muuta midagi? 
 • kandid, kantide piirid – kas paigas või vaja muuta?  
 • mis informatsiooni kogukonnad vallavalitsuselt ootavad? Mis vormis ja kujul informatsiooni omavahel jagada võiks? 

 

Arvamusi nii esitatud ettepanekutele kui ka oma mõtteid teemade kohta saab kuni 9. detsembrini 2022 edasi anda siin: https://forms.office.com/r/SvyymHgc0f   

 

Üleskirjutuse tegi  

Anneli Kivisaar 

Haljala valla arendus- ja kogukonnaspetsialist 

Tel 525 1127 

anneli.kivisaar@haljala.ee