« Tagasi

10. novembri Vallavalitsuse istungil otsustati

10. novembril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

1. Sotsiaaltoetuste määramine

Otsustati määrata sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 600 eurot.

2. Üldhooldusteenuse eest tasumine

Otsustati tasuda ühe isiku üldhooldusteenuse eest OP Eakatekodu OÜ esitatud arve alusel hoolduslepingus kokkulepitud kohamaksumuse ja hooldust vajava isiku pensionist puudujääv osa alates 01.11.2022 kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

3. Üldhooldusteenuse eest tasumine

Otsustati tasuda ühe isiku üldhooldusteenuse eest OÜ Nemesten esitatud arve alusel hoolduslepingus kokkulepitud kohamaksumuse ja hooldust vajava isiku pensionist puudujääv osa alates 01.11.2022 kuni teenuse vajaduse lõppemiseni.

4. Määruste kehtetuks tunnistamine

Otsustati  tunnistada kehtetuks järgmised määrused:

1) Haljala Vallavalitsuse 02.03.2011 määrus nr 5  „Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise juhend";

2) Haljala Vallavalitsuse 02.03.2011 määrus nr 6 „Sotsiaaltransporditeenuse kliendiks registreerimise avalduse ja kliendi profiili vormi kehtestamine";

3) Haljala Vallavalitsuse 02.03.2011 määrus nr 7 „Sotsiaaltranspordi teenustasude kehtestamine";

4) Haljala Vallavalitsuse 27.04.2011 määrus nr 16 „Transporditeenuse tasumäär ja tasumise kord";

5) Vihula Vallavalitsuse 22.02.2011 määrus nr 2 „Sotsiaaltranspordi teenustasude osaline kehtestamine";

6) Vihula Vallavalitsuse 22.02.2011 määrus nr 3 „Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise juhend";

7) Vihula Vallavalitsuse 22.02.2011 määrus nr 4 „Sotsiaaltransporditeenuse kliendiks registreerimise avalduse ja kliendi profiili vormi kehtestamine";

8) Vihula Vallavalitsuse 22.08.2017 määrus nr 5 „Sotsiaaltranspordi teenustasude täiendav kehtestamine ja kliendi omaosaluse suuruse kehtestamine".

5. Määruste kehtetuks tunnistamine

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Määruste kehtetuks tunnistamine".

6. Sundvalduse seadmine Elering OÜ kasuks

Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks Haljala vallas Sakussaare külas asuvale Sakumetsa tee kinnistule (registriosa nr 8342550, katastritunnus 88701:001:0958, sihtotstarve transpordimaa 100%).

7. Katastriüksuse jagamise kava kooskõlastamine, katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Erika, Vanamõisa küla)

Otsustati kooskõlastada Erika katastriüksuse jagamise maakorralduskava ning määrati moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.

8. Katastriüksuse piiride muutmise kooskõlastamine, katastriüksuse piiride muutmisel katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Augusauna, Eisma küla)

Otsustati kooskõlastada Eisma külas asuvate Augusauna (katastritunnusega 88703:002:2520), Onga (katastritunnusega 88703:002:1290) ja Nurga (katastritunnusega 88703:002:1021) katastriüksuste piiride muutmine, määrati moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 25.08.2022 korraldus nr 287 „Katastriüksuse piiride muutmise kooskõlastamine".

9. Haljala valla majanduskeskuse juhi ametisse kinnitamine

Otsustati kinnitada alates 1. jaanuarist 2023 Haljala valla majanduskeskuse juhi ametikohale Avo Bergström.

10. Haljala alevik, Tervete tn 12 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Haljala alevik, Tervete tn 12 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine".

11. Haljala alevik, Uus põik 1 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Haljala alevik, Uus põik 1 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine".

12. Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga rajamise projekti II etapi omaosaluse garanteerimine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga rajamise projekti II etapi omaosaluse garanteerimine

13. Haljala  Vallavalitsuse  07.04.2022  korralduse  nr  125 „Projekteerimistingimuste väljastamine Haljala vallas Võsu  alevikus  Mere tn 16 katastriüksusele teenindus-

hoone (paviljoni) püstitamiseks" muutmine

Otsustati muuta Haljala Vallavalitsuse 07.04.2022 korralduse nr 125 ,, Projekteerimistingimuste väljastamine Haljala vallas Võsu alevikus Mere tn 16 katastriüksusele teenindushoone (paviljoni) püstitamiseks'' punkte 1.1.6., 1.1.7. ja 1.3.4

14. Võsu alevik, Spordi tn 21, 21a, 23 ja 25 maaüksuste detailplaneeringu kavatsuse tutvustamine

Otsustati esitatud detailplaneeringu kavatsuse tutvustus võtta teadmiseks.

15. Info ja muud küsimused

15.1.    Ülevaade Haljala Kooli ehitusest

Vallavanem Anti Puusepp andis ülevaate Haljala Kooli ehitusest.

15.2.    Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise põhimõtted

Ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialist Kristjan Põldaas tutvustab vallavalitsuse liikmetele planeeritavat vallavalitsuse määruse eelnõud „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord".