« Tagasi

17. novembri Vallavalitsuse istungil otsustati

17. novembril toimunud Haljala Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

 

1. Üldhooldusteenuse eest tasumine

Otsustati toetada ühte isikut tema vanema üldhooldusteenuse eest tasumisel

2. Haljala Vallavalitsuse 25.04.2018 määruse nr 5 „Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Otsustati tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 25.04.2018 määruse nr 5 „Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine".

3. Tasuliste sotsiaalteenuste hindade kinnitamine

Kinnitati alates 1. jaanuarist 2023 kehtima hakkavad Haljala valla poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad järgmiselt:

1.1  poes, apteegis, arstil käimine koos kliendiga                 5 eurot/kord (iga klient)

1.2  toidu, ravimite, raamatute jm. viimine                           3 eurot/kord

1.3  pesu pesemine                                                                5 eurot/kord

1.4  dušši kasutamine                                                            3 eurot/kord

1.5  koristamine ja muu abi kodus                                        5 eurot/tund (kliendi vahenditega)

1.6  valla transpordiga osutatav transporditeenus

saatmisteenusega                                                                   5 eurot/kord

1.7  isikliku abistaja teenus                                                   4,50 eurot/tund

1.8  sotsiaaltransporditeenust osutavalt ettevõttelt

tellitud transporditeenuse omaosalus                                     0,20 eurot/km kohta.

4. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsustati kinnitada Haljala valla 2023. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetustaotluste hindamiskomisjon koosseisus: Helen Uder (kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon), Ergo Telvik (kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon), Leo Aadel (majanduskomisjon), Piret Villum-Salak (majanduskomisjon), Pille Bergström (vallavalitsus),  Triin Toming (vallavalitsus) ning kinnitati asendusliikmeteks Hanno-Vendo Pikkof (kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon), Monika Salu (majanduskomisjon), Avo Seidelberg (vallavalitsus).

5. Erateedel tasuta lumetõrje teostamine

Otsustati rahuldada üheksa taotleja avaldused tasuta erateedel lumetõrje teostamiseks.

6. Erateel tasuta lumetõrje taotluse rahuldamata jätmine

Otsustati jätta rahuldamata kolme isiku taotlused erateedel tasuta lumetõrje teostamiseks.

7. Erateedel tasuta lumetõrje taotluste rahuldamata jätmine

Otsustati jätta rahuldamata KÜ Essu Mõis 5 ja KÜ Põllu 12 taotlused erateedel tasuta lumetõrje teostamiseks.

8. Hajaasustuse programmi 2022. aasta aruande  heakskiitmine

Otsustati kiita heaks ja kinnitada 2022. aasta hajaasustuse programmi projekti "Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine. Biopuhasti." toetuse kasutamise aruanne.

9. Hajaasustuse programmi 2022. aasta aruande  heakskiitmine

Otsustati kiita heaks ja kinnitada 2022. aasta hajaasustuse programmi projekti "Koka talu biopuhasti" toetuse kasutamise aruanne.

10. Ehitusloa  väljastamine   Võsu  alevikus Mere tn 16 katastriüksusele teenindus- ja majutushoone püstitamiseks

Otsustati väljastada ehitusluba Võsu alevikus Mere tn 16 katastriüksusel (92201:001:0012) teenindus- ja majutushoone (ehitisregistri kood 121390553, ehitisealuse pinnaga 49,6 m2, kõrgus, 5,5 m, maht 248,0 m3, kasutamise otstarve hotell, motell, külalistemaja koodiga 12111 ja muu teenindushoone koodiga 12339) püstitamiseks.

11. Haljala Vallavalitsuse 29.09.2022 korralduse nr 333 „Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine" muutmine

Otsustati muuta Haljala Vallavalitsuse 29.09.2022 korralduse nr 333 „Töövõtulepingu nr 12-3/21/21 muutmine" punkti 1.

12. Aktsiaseltsi Haljala Soojus audiitori määramine

Otsustati nimetada aktsiaseltsi Haljala Soojus (registrikood 10247300) audiitoriks aastateks 2022-2023 Audest Audiitorteenuse OÜ (registrikood 10177426). Tasu maksmine lepitakse kokku aktsiaseltsi ja Audest Audiitorteenuse OÜ vahel sõlmitavas lepingus.

13. Rahvaalgatus Paasi küla lubjakivikarjääri rajamise peatamiseks

Otsustati esitatud rahvaalgatus Paasi küla lubjakivikarjääri rajamise peatamiseks teadmiseks võtta ning esitada vastav informatsioon rahvaalgatuse kohta volikogule.

14. Haljala Vallaraamatukogu direktori ametisse kinnitamine

Otsustati kinnitada alates 28. novembrist 2022 Haljala Vallaraamatukogu direktori ametikohale Marion Talli.

15. Info ja muud küsimused

15.1.    Ülevaade Haljala Kooli ehitusest

Vallavanem Anti Puusepp andis ülevaate Haljala Kooli ehitusest.

15.2.    Vallavolikogu komisjonide poolt esitatud ettepanekute läbivaatamine

Vallasekretär Kristi Tomingas annab ülevaate vallavolikogu majanduskomisjoni, hariduskomisjoni ja kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjoni poolt esitatud ettepanekutest vallavalitsuse poolt esitatud volikogu määruse eelnõule „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused".

Hariduskomisjon tegi eelnõule 5 ettepanekut. Vallavalitsus nõustub hariduskomisjoni ettepanekutega osaliselt ning vastavad muudatused on eelnõusse lisatud.

Kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon esitas ühe ettepaneku, millega vallavalitsus nõustus ning muudatus on eelnõusse lisatud. Sama ettepanekuga arvestati ka vallavalitsuse palgajuhendis.

Majanduskomisjon tegi ühe ettepaneku, millega vallavalitsus nõustus.

 

Vallasekretär tutvustas ka kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjoni poolt esitatud ettepanekut vallavalitsuse poolt esitatud volikogu määruse eelnõule „Haljala valla tunnustusavalduste andmise kord". Vallavalitsus nõustus komisjoni ettepanekuga ning vastav muudatus on eelnõusse lisatud.