« Tagasi

Muudatused Haljala valla haridus- ja sotsiaalvaldkonna töökorralduses

Haljala Vallavolikogu 22. novembri 2022. a otsusega nr 65 kinnitati Haljala Vallavalitsuse uus struktuur, millest lähtuvalt on alates 1. jaanuarist 2023 toimunud muudatused valla haridus- ja sotsiaalvaldkonna töökorralduses.

Alates 1. jaanuarist 2023 loodi vallavalitsuse struktuuri haridus- ja sotsiaalteenistus. Uus teenistus loodi senise sotsiaalteenistuse ning haridus- ja kultuuriteenistuse baasil (väljaarvatud kultuuri- ja arendustegevuse osas).

Haridus- ja sotsiaalteenistus on vallavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab Haljala vallas alus-, põhi- ja huvihariduse andmist ning sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet ning tervishoiu- ja lastekaitsealast tegevust.

Lähtuvalt struktuurimuudatusest toimuvad sisulised muudatused ka valdkondade töökorralduses. Kõige suuremad muudatused puudutavad sotsiaalvaldkonda, kus toimus ka ametikohtade ümberkujundamine. Peale valdade ühinemist korraldati ühinenud Haljala vallas sotsiaaltööd piirkonnapõhiselt, kuid peale struktuurimuudatust korraldame sotsiaaltööd eelkõige teemade põhiselt ehk lähtume valdkondlikust spetsialiseerumisest. See tagab selle, et valdkonna spetsialistid saavad keskenduda konkreetsele töölõigule ja tagada seeläbi kvaliteetsem avalike teenuste osutamine.

Laste heaoluga seotud küsimustega tegeleb jätkuvalt lastekaitsespetsialist Helgi Vasar. Uue struktuuri kohaselt tegeleb valla eestkostel olevate isikute, sotsiaaleluruumide ja valdkonnaga seotud projektidega sotsiaaltöö juht Airi Öösalu.

Suurem muudatus puudutab toetustega seotud töökorraldust. Kui varasemalt töötas nii Haljala kui ka endise Vihula piirkonna osas eraldi sotsiaaltööspetsialist, siis nüüd töötame ülevallaliselt ja spetsialiseerumise põhimõttel. Sotsiaaltööspetsialist tegeleb eakate ja erivajadustega inimestega seotud juhtumitega, hindab abivajadust ja korraldab teenuste osutamise sisulist poolt ning nõustab kodanikke teenuste osas. Vallavalitsuse uus sotsiaaltööspetsialist alustab tööd 23. jaanuarist 2023. Uuest aastast vallavalitsuses tööd alustanud toetuste spetsialist Liis Kütt tegeleb sotsiaalvaldkonna toetuste taotluste menetlemise ja kodanike nõustamisega toetuste teemadel. Toetuste spetsialisti ülesannete hulka lisanduvad ka haridusvaldkonna toetustega seotud küsimused.

Haridus- ja sotsiaalteenistuse juht korraldab teenistuse tööd, töötab välja valdkonna õigusakte, nõustab haridus- ja noorsootöövaldkonnaga seotud küsimustes ning teeb koostööd valla haridusasutustega.

Haridus- ja sotsiaalteenistus asub Haljala vallamajas (Rakvere mnt 3, Haljala alevik). Valdkonna spetsialistide vastuvõtt toimub ka Võsu teenuskeskuses.

Valdkonnaga seotud muudatustega kohanemine võtab kindlasti aega, kuid anname haridus- ja sotsiaalteenistuses endast parima, et see kulgeks sujuvalt.

Teenuste ja toetuste vajaduse korral peaks kodanik või tema esindaja pöörduma haridus- ja sotsiaalteenistuse poole. Teenuse või toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus. Soovitame selleks kasutada iseteeninduskeskkonda SPOKU. Allalaetavad blanketid on leitavad ka valla veebilehelt: https://www.haljala.ee/sotsiaal-taotlused või https://www.haljala.ee/haridus-ja-noorsootoo-taotlused.

Kõikidest muudatustest töökorralduses teavitame kindlasti nii valla kodulehe kui ka vallalehe kaudu.

 

Annika Kapp

Haljala vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalteenistuse juht

 

HARIDUS- JA SOTSIAALTEENISTUSE KONTAKTANDMED

Nimi

Ametikoht

Telefon

E-post

Annika Kapp

haridus- ja sotsiaalteenistuse juht

5361 8907

annika.kapp@haljala.ee

Airi Öösalu

sotsiaaltöö juht

5646 2167

airi.oosalu@haljala.ee

Helgi Vassar

lastekaitsespetsialist

5344 8069

helgi.vassar@haljala.ee

Liis Kütt

toetuste spetsialist

5656 6931

liis.kytt@haljala.ee

Marge Tambik

hooldustöötaja

5664 4131

marge.tambik@haljala.ee

Katrin Perve

hooldustöötaja

5663 2439

katrin.perve@haljala.ee

Helve Moor

hooldustöötaja

5660 6850

helve.moor@haljala.ee

Kristina Nurmetalu

NEET juhtumikorraldaja

5388 5910

kristina.nurmetalu@haljala.ee