« Tagasi

Avatud on hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023. Programmist saavad toetust taotleda maapiirkondades elavad pered veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede või autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks. Toetuse taotlemiseks on vajalik esmalt veenduda, et majapidamine asub hajaasustuse piirkonnas.

Programmist ei saa elutingimuste parandamiseks taotleda toetust pered, kelle majapidamised asuvad küll hajaasustuse piirkonnas, kuid jäävad tiheasustusalale ehk alale, mis on kehtestatud planeeringus määratud tiheasustusalaks või kompaktse asustusega alaks ja kus on elanikke üle 50. Samuti ei saa programmist toetust taotleda, kui majapidamine asub reoveekogumisalal või piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem.

Teine oluline tingimus on, et toetust saab taotleda püsivale elukohale. See tähendab, et taotleja peab olema toetatavasse majapidamisse sisse kirjutatud hiljemalt käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga ning see peab olema ka tema alaline elukoht. Alaline elukoht on majapidamine, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.

Projekti omafinanseering on vähemalt 33% projekti maksumusest ja maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi ning see koosneb järgmistest dokumentidest:
1. taotlusvorm;
2. projekti eelarve;
3. kaks võrreldavat hinnapakkumust;
4. projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid);
5. oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri.

Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel: https://www.haljala.ee/hajaasustuse-programm  

Lisainfo saamiseks programmi tingimuste ja taotluse täitmise kohta pöörduge vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Anneli Kase poole telefonil 5669 4496 või e-posti aadressil anneli.kask@haljala.ee.