« Tagasi

23. veebruari Vallavalitsuse istungil otsustati

23. veebruaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:

1.  Haljala valla eelarvest  mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine

Otsustati eraldada Haljala valla 2023. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluse esitanud ja positiivse hinde (lävend 3,0 punkti) saanud mittetulundusühingutele toetust kokku summas 34 475 ning tulenevalt negatiivsest hindest (ei ületanud 3 punkti lävendit) jätta rahastamata taotlused kogusummas 27 293 eurot.

2. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata kahele isikule sotsiaaltoetust.

3. Sotsiaaltoetuse määramine

Otsustati määrata kahele isikule täiendavat sotsiaaltoetust kokku summas 332,30 eurot.

4. Huvitegevuse teenusepakkuja toetuse määramine MTÜ-le  Rakvere Korvpall

Otsustati määrata täiendavalt huvitegevuse teenusepakkuja toetus MTÜ-le Rakvere Korvpall, registrikood 80329085, summas 400 eurot kuus, ajavahemikus 01.03.2023-31.05.2023 korvpallitreeningute läbiviimiseks Võsu spordihoones Võsu piirkonna õpilastele.

5. Haljala Vallavalitsuse 01.12.2022 korralduse nr 416 „Võsu Kooli hoolekogu  koosseisu kinnitamine" muutmine

Otsustati muuta Haljala Vallavalitsuse 01.12.2022 korralduse nr 416 „Võsu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" punkti 1.5, kinnitades Võsu Kooli hoolekogus uueks Võsupere rühma lapsevanemate esindajaks Berit Vogt.

6. Eisma külas Sarapuu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Haljala valla Eisma küla Sarapuu kinnistu (88703:002:0060) detailplaneering vastavalt Ruumi Grupp OÜ tööle nr DP-07/12-2022, detailplaneeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus kahele uuele hoonele, mille kasutusotstarbed on suvila, aiamaja (koodiga 11103) ja abihoone (saun, koodiga 12744).

7. Essu külas Mõisa tn 7 katastriüksuse jagamine

Otsustati määrata Haljala vallas Essu külas kinnistu Mõisa tn 7 (kinnistusregistri registriosa nr 357931, katastritunnus 19003:002:0221, pindala 12182 m², sihtotstarve elamumaa 100%) jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.

8. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine

Otsustati anda MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing (80137598) otsustuskorras tasuta kasutada Võsu alevikus Mere põik 6 kinnistu (registriosa nr 4758131, katastritunnus 92201:001:1080, pindala 2076 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) tähtajaga kuni 1. märts 2035.

9.  Info ja muud küsimused

Vallavanem Anti Puusepp andis vallavalitsuse liikmetele ülevaate Haljala Koolis toimunud RTK kontrollkäigust.