« Tagasi

Kandideeri rahvakohtunikuks

Haljala Vallavalitsus palub endast teada anda Haljala valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 1. süüdi mõistetud kuriteo eest;
 2. pankrotivõlgnik;
 3. tervise tõttu sobimatu,
 4. omanud püsivat elukohta (elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvatikuregistrisse) Haljala vallas alla ühe aasta;
 5. kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
 6. kaitseväeteenistuses;
 7. advokaat, notar või kohtutäitur;
 8. Vabariigi Valitsuse liige;
 9. valla- või linnavalitsuse liige;
 10. Vabariigi President;
 11. Riigikogu liige.

Kuriteos süüdistatavat isikut ei või kriminaalmenetluse ajal rahvakohtunikuks nimetada.

 

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 10. aprilliks 2023:

 1. saata digitaalselt allkirjastatud ankeet e-posti aadressile haljala@haljala.ee;
 2. tulla Haljala Vallavalitsusse (Rakvere mnt 3, Haljala alevik) või Võsu teenuskeskusesse (Mere tn 6, Võsu alevik) ja täita ankeet kohapeal;
 3. saata paberkandjal allkirjastatud ankeet postiga Haljala Vallavalitsusele aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301, Haljala vald, Lääne-Virumaa.

 

Rahvakohtunikuks kandideerija ANKEET

Haljala Vallavolikogu valib 3 rahvakohtunikukandidaati. Vallavolikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Rahvakohtunikele makstakse töö eest nii tasu kui ka hüvitatakse õigusemõistmises osalemisega seotud kulutused justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord" sätestatud korras.

Lisainfo: 

kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102–113),

veebiaadressil https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud 

vallasekretär Kristi Tomingas, telefonil 5787 7535 või e-posti aadressil kristi.tomingas@haljala.ee

 

Foto: www.kohus.ee