« Tagasi

2. märtsi Vallavalitsuse istungil otsustati

2. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:

1.  Koduteenuse lõpetamine

Otsustati lõpeta kolme isiku osas kodteenuse osutamine ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldus nr 554 „Koduteenuse määramine", 08.12.2022 korraldus nr 425 „Koduteenuse määramine" ja 25.11.2020 korraldus nr 545 „Koduteenuse määramine".

2. Sotsiaaltoetuse määramine

Otsustati määrata ühele isikule täiendav sotsiaaltoetus summas 150 eurot.

3. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata ühele isikule täiendavat sotsiaaltoetust.

4. 2023. aasta alaeelarvete ja nende täitmise eest vastutavate isikute kinnitamine

Otsustati kinnitada Haljala valla 2023. aasta alaeelarved ja alaeelarvete täitmise eest vastutavad isikud.

5. Haljala valla spordihoonete tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine

Vallavalitsus otsustas enne lõpliku otsuse tegemist suunata eelnõu volikogu kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjonile seisukoha kujundamiseks.

6. Sundvalduse seadmine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks

Otsustati seada tasuta tähtajatu sundvaldus õigustatud isiku Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (registrikood 90010094) kasuks Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus asuva kinnistu registriosa nr 2843531 koosseisu kuuluvale katastriüksusele Rakvere mnt 10 (katastritunnus 19002:003:0016, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%).

7. Haljala alevikus Otsa katastriüksuse jagamine

Otsustati määrata Haljala vallas Haljala alevikus kinnistu Otsa (kinnistusregistri registriosa 1084231, katastritunnus 19002:001:0562, pindala 75928 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100% ) jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.