« Tagasi

16. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungil otsustati

1.   Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata ühele isikule täiendavat sotsiaaltoetust

2. Sotsiaaltoetuse määramine

Otsustati määrata kahele isikule täiendav sotsiaaltoetus kokku summas 600 eurot.

3. Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Otsustati määrata ühele isikule hooldaja ning hooldajale määrati hooldajatoetus.

4. Materiaalse põhivara mahakandmine ja ümberhindlus

Otsustati kanda maha seisuga 31.12.2022 põhivara jääkmaksumusega 10 415,1 eurot ning  hinnati ümber ning võeti arvele põhivara maksumusega 43 916 eurot.

5. Vainupea küla Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otsustati jätta algatamata Vainupea küla Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

6. Vergi küla Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otsustati jätta algatamata Vergi küla Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

7. Pihlaspea küla Matsu katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Otsustati määrata Pihlaspea külas asuva Madi katastriüksuse (katastritunnus 88703:001:0250) uueks koha-aadressiks Lääne-Virumaa, Haljala vald, Pihlaspea küla, Jaanimadi.

8. Võsu sadama sadamateenuste hinnakiri

Otsustati kinnitada Võsu sadama sadamateenuste hinnakiri ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldus nr 312 „Võsu sadamateenuse hinnakiri".

9.   Info ja Muud küsimused

Vallavanem Anti Puusepp andis vallavalitsuse liikmetele ülevaate volikogu majanduskomisjonis aruteluks olnud teemadest.

Vallasekretär annab vallavalitsuse liikmete ülevaate VANALINNA EHITUS OÜ poolt esitatud hagist ning haldusasjast nr 3-23-561 (kaebus Haljala Vallavalitsuse 09.02.2023. a korralduse nr 50 tühisuse tuvastamiseks või alternatiivselt tühistamiseks ja 17.02.2023 sõlmitud notariaalse asjaõiguslepingu tühisuse tuvastamiseks ning Haljala Vallavalitsuse kohustamiseks kõrvaldama vaidlustatud korralduse tagajärjed). Mõlema kohtuasja osas on sõlmitud kokkulepped valla esindamise osas.