« Tagasi

Vergi küla Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Haljala Vallavalitsus annab lähtuvalt planeerimisseaduse  § 128 lõikest 81 teada, et Haljala Vallavalitsuse  16.03.2023 korraldusega nr 91 jäeti algatamata  Vergi  küla Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 
Vergi  küla  Tihase  tee  10  maaüksuse  detailplaneering  algatati  Haljala  Vallavalitsuse 14.04.2021 korraldusega nr 180 üldplaneeringu kohasena. Planeeringuala suurus on ca 1500 m2. Planeeringu  eesmärgiks  on  maaüksusele  täiendava  hoonestusala  määramine, ehitustingimuste  seadmine  planeeritavatele  hoonetele,  juurdepääsude,  parkimise  ja tehnovõrkude lahendamine.
 
Vergi  külas  kehtib  Vihula  Vallavolikogu  poolt  13.08.2003  kehtestatud  Vihula  valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering), mille kohaselt jääb Tihase tee 10 detailplaneeringu koostamise  kohustusega  alale.  Planeerimisseaduse  (PlanS)  §  125  lõige  2  sätestab,  et detailplaneeringu  koostamine  on  nõutav  üldplaneeringuga  määratud  detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Tihase tee 10 maaüksus asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis.
 
PlanS § 124 lg 6 sätestab, et detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist,  lähtudes  keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seaduse (KeHJS) § 33 lg 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lg 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Tihase tee 10 maaüksus asub Lahemaa Rahvuspargis ja Natura 200 Lahemaa loodus- ja linnualal, mistõttu on vajalik koostada eelhinnang.
 
Haljala Vallavalitsus jättis keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata, kuna eelhinnangu kohaselt ei ole KSH  läbiviimine  detailplaneeringu  koostamisel vajalik.
Detailplaneeringu elluviimine ei ohusta Lahemaa rahvusparki, Natura 200 Lahemaa loodus- ja linnuala ega ole vastuolus kaitse-eesmärkidega,  eeldatavat  olulist  mõju  põhja- ja pinnaveele ei kaasne, täiendav  müra ja vibratsioon tekivad ajutiselt hoone püstitamise ajal ning  planeeritava  tegevusega  ei  kaasne  eeldatavalt  ohtu  inimeste  tervisele,  keskkonnale  ja kultuurimälestistele.
 
Haljala Vallavalitsuse 16.03.2023 korraldusega nr 91 ja koostatud eelhinnanguga on võimalik tutvuda Haljala valla veebilehel vastava detailplaneeringu materjalide pilvekaustas.