« Tagasi

23. märtsi Vallavalitsuse istungil otsustati

23. märtsil toimunud Vallavalitsuse istungil olid päevakorras järgmised eelnõud ja küsimused:

 

1.  Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Otsustati määrata ühele isikule hooldaja ning hooldajale määrati hooldajatoetus.

2. Koduteenuse määramine

Otsustati määrata ühele isikule koduteenus.

3. Sotsiaaltoetuste määramine

Otsustati määrata kahele isikule täiendav sotsiaaltoetus kokku summas 1100 eurot.

4. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata ühele isikule täiendavat sotsiaaltoetust.

5. Haljala Kooli tasulise teenuste hinnakirja kinnitamine

Otsustati kinnitada alates 1. aprillist 2023 Haljala Kooli tasuliste teenuste hinnakiri alljärgnevalt:

Nr

Teenus

Hind

1.1.

hoiukapi rent (õppeaasta / poolaasta)

20€ / 10€

1.2.

arvutiklassi rent

20€/h / 4 tundi 60 €

1.3.

kodunduse ja käsitööklassi rent

20€/h / 4 tundi 60 €

1.4.

aatriumi rent

25€/h / 4 tundi 65 €

1.5.

heli- ja esitlustehnika rent (aatriumis)

15€/h

1.6.

toitlustamine koolisööklast (seminarid, koolitused jms)

hind kokkuleppel

 

6. Projekteerimistingimuste väljastamine Haljala vallas Võle külas Sillaotsa katastriüksusele päikesepargi (elektritootmisrajatis üle 100 kW) projekteerimiseks

Otsustati määrata projekteerimistingimused päikesepargi (elektritootmisrajatis üle 100 kW) ehitusprojekti koostamiseks (Haljala vallas Võle külas Sillaotsa katastriüksus).

7. Haljala alevik Kooli tn 1a detailplaneeringu kehtestamine

Otsustati kehtestada Haljala valla Haljala aleviku Kooli tn 1a kinnistu (katastritunnus 19101:001:0073) detailplaneering vastavalt LandComposition OÜ tööle nr DP-20-01.

8. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Otsustati seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Haljala vallas Rutja külas Ratsu kinnistule (katastritunnus 88703:003:0368. pindala 13,31 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) maakaabelliini rajamiseks, liitumisühenduse loomiseks, maakaabelliini remontimiseks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks ja muul viisil elektripaigaldise valdamise eesmärgil.