« Tagasi

Haljala aleviku Kooli tn 1a detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 23.03.2023 korraldusega nr 101 kehtestati Haljala alevikus Kooli tn 1a kinnistu detailplaneering.

Paneeritava ala suurus on 1580 m2. Planeeringu eesmärgiks on määrata Kooli tn 1a krundile ehitusõigus üksikelamu/kaksikelamu või ridaelamu ehitamiseks (hoonete suurim ehitusalune pind on 316 m2 ja täisehituse protsent 20). Samuti määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimalikud asukohad, ehitiste ehituslikud ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses, Haljala valla kodulehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis ja riiklikus planeeringute andmekogus PLANK.

Detailplaneeringu koostaja on Kati Soonvald (LandComposition OÜ), magistritunnistuse nr MD 000627 ja väljaandja Eesti Maaülikool.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb eeldatavasti positiivne majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline mõju. Mõju looduskeskkonnale ei tohiks ületada keskkonna vastupanuvõimet. Planeering on kooskõlas kehtiva Haljala valla üldplaneeringuga.