« Tagasi

Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 16.03.2023 korraldusega nr 90 jäeti algatamata Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 17.11.2021 korraldusega nr 617. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste liitmine üheks põllumajandusliku tootmisehitise maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine kuni nelja hoone ehitamiseks, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Planeeringuala suurus on 5091 m2.

Planeerimisseaduse (PlanS) § 124 lõige 6 sätestab, et detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Kuna detailplaneeringu alast ca 20 meetrit lääne poole jääb Natura 2000 Lahemaa loodus- ja linnuala, oli vajalik koostada KSH eelhinnang.

Detailplaneeringu KSH eelhinnangus jõuti järeldusele, et arvestades kavandatud tegevust, mahtu ja iseloomu, ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. KSH läbiviimine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga kavandatu ei ohusta eeldatavalt Lahemaa rahvusparki ning loodus- ja linnuala, ei riku looduslikku mitmekesisust ning tegevustega ei ohustata kultuurimälestisi ja pärandkultuuriobjekte. Samuti ei oma mürataseme tõus, tehnogeensed objektid ja transpordikoormus eeldatavalt olulist mõju keskkonnale. Sotsiaalmajanduslikule keskkonnale võib näha vähest mõju suurenemist võrreldes praeguse olukorraga. Keskkonnatingimustega arvestamine on PlanS § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt võimalik detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haljala Vallavalitsus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Haljala vald; e-post: haljala@haljala.ee). Detailplaneeringu koostaja on Osaühing Projekteerimiskeskus (Suuresoo/1, Saksi küla, 45010 Tapa vald, e-post: projekteerimiskeskus@gmail.com).

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda Haljala vallamajas (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel ning Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/algatatud-detailplaneeringud.