« Tagasi

Haljala valla tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamise kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavolikogu 18.04.2023 otsusega nr 81 algatati Haljala valla tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamise kohaliku omavalitsuse eriplaneering (edaspidi KOV eriplaneering) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH).

KOV eriplaneeringu koostamise eesmärk on valida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu (sh elektriühendus liitumispunktiga) püstitamiseks sobivaimad asukohad planeeringualal (asukoha eelvaliku koostamine) ning seejärel määrata valitud asukohtades ehitusõigus ning lahendada muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded (detailse lahenduse koostamine). Asukoha eelvaliku teostamisel lähtutakse keskkonnatingimustest ja -piirangutest ning kavandatava tegevuse keskkonnamõjust, asustuse paiknemisest, kohalikest huvidest ja väärtustest, tuulepargi püstitamise tehnilistest ja majanduslikest eeldustest ning teistest asjakohastest kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta tuuleparkide püstitamiseks sobivate alade valikul. Tuulepargi püstitamiseks sobiv ala peab arvestama erinevate kehtivate väärtuste ja piirangutega, kuid olema ka sobilik ja tasuv tuulepargi rajamiseks.

Planeeringuala hõlmab ca 240 km2 suurust maa-ala Haljala valla kesk- ja idaosas (vt algatamise otsuse lisa). Planeeringuala suurus ei tähenda, et KOV eriplaneeringu algatamise taotlejad eeldaks, et tuuleparke õnnestub püstitada kogu planeeringuala ulatuses. Tõenäoliselt ja sõltuvalt KSH, asjakohaste mõjude hindamise, uuringute läbiviimise ja planeeringumenetluse tulemustest koonduvad võimalikud arendamiseks sobilikud alad konkreetsetesse piirkondadesse planeeringuala sees.

Lääne-Viru maakonnaplaneeringuga 2030+ tuuleparkide rajamiseks eelistatud alasid ei kavandatud. Maakonnaplaneeringu kohaselt aga ei välistata tuuleparkide rajamise võimalust, kui tuuleparkide kavandamisel peetakse kinni planeeringu seletuskirja peatükis 5.7.3 „Taastuvenergia" toodust. Seega KOV eriplaneeringuga Lääne-Viru maakonnaplaneeringu muutmise vajadus eeldatavasti puudub. Arvestades, et kehtivate Vihula valla ja Haljala valla üldplaneeringutega ega koostatava Haljala valla üldplaneeringuga ei ole tuuleparke kavandatud ning vastuolu koostatava üldplaneeringuga ning kehtivate üldplaneeringutega puudub, siis on PlanS-ist tulenevalt võimalik tuuleparke kavandada KOV eriplaneeringuga.

PlanS § 95 lõike 5 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punkti 2 kohaselt on KOV eriplaneeringu koostamisel KSH läbiviimine kohustuslik. KeHJS § 35 lõike 2 alusel algatatakse KSH selle vajadust põhjendamata, eesmärgiga KOV eriplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamine, alternatiivsete võimaluste väljaselgitamine ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.

KOV eriplaneeringu ja KSH koostamise algataja on Haljala Vallavolikogu (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Haljala vald, e-post: haljala@haljala.ee).

KOV eriplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise korraldaja on Haljala Vallavalitsus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, 45301 Haljala vald, e-post: haljala@haljala.ee).

Algatatud KOV eriplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija leidmiseks viiakse läbi vastav hankemenetlus.

KOV eriplaneeringu kehtestaja on Haljala Vallavolikogu (Tallinna mnt 13, Haljala alevik,45301 Haljala vald, e-post: haljala@haljala.ee).

KOV eriplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Haljala vallamajas (aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel ning Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/tuuleparkide-eriplaneering.