« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus Käsmu külas

05.05.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Käsmu külas Põllu tn 18a (katastritunnus 92201:014:0063) katastriüksusel püstitatava üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti  koostamiseks.

16.08.2007 Haljala Vallavolikogu otsusega nr 129 on kehtestatud Põllu tänava osaline detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada hoonestusala 6,7 % ulatuses.

Projekteerimistingimuste nõue tuleneb ka Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirjast § 25 lg 2, mis sätestab, et  enne 31. detsembrit 2010. a kehtestatud detailplaneeringute alusel koostatavatel ehitusprojektidel on nõutav arhitektuursete lisatingimuste taotlemine. Lisatingimused tuleb kooskõlastada kaitseala valitsejaga.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt: https://www.haljala.ee/uldinfo

Eskiisdokumentatsiooniga saab tutvuda ka Haljala Vallavalitsuses, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, ehitusspetsialist Tiit Jõgi juures.

Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Haljala Vallavalitsuses.

Kuni 28.05.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi,  509 8813, tiit.jogi@haljala.ee