« Tagasi

Haljala Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted (11.05-01.06)

11. mai istung

1. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata sotsiaaltoetust ühele isikule.

2. Üldhooldusteenuse eest tasumine

Otsustati toetada ühte isikut hooldekodukulude tasumisel kohamaksumuse puudujääva osa ulatuses tagasiulatuvalt alates 01.04.2023 kuni hooldusvajaduse äralangemiseni.

3.   Huvilaagri toetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata ühele õpilasele huvilaagri toetust.

4.   Käsmu külas Ranna tee 23 kinnistu  detailplaneeringu koostamise algatamine

Otsustati algatada Käsmu külas Ranna tee 23 kinnistu (katastritunnus 92201:014:1300) detailplaneeringu koostamine määramaks ehitusõigus olemasolevate hoonete laiendamiseks üle 33% ja võimalusel uue hoone püstitamiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine.

5.   Haljala Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Otsustati kinnitada alates 12. maist 2023 Haljala Vallavalitsuse vallakantselei, ehitus- ja keskkonnateenistuse ning arendusteenistuse teenistuskohtade uus koosseis.

6.   Enampakkumiste tulemuste kinnitamine

Otsustati tunnistada kinnistu aadressil Sõstra tn 2, Haljala alevik osas enampakkumise parimaks pakkumiseks Gerli Võssokova pakkumine maksumusega 10 700 eurot, kinnistu aadressil Sõstra tn 4, Haljala alevik  osas enampakkumise parimaks pakkumiseks Tiina Kohvi pakkumine maksumusega 17 500 eurot ning kinnistu aadressil Sõstra tn 8, Haljala alevik osas enampakkumise parimaks pakkumiseks Tauri Liivaku pakkumine maksumusega 11 000 (üksteist tuhat) eurot, kuna nimetatud pakkumised on kõrgeima ostuhinnaga esitatud pakkumised.

7.   Sundvalduse seadmine Haljala vallale kuuluvale Kordoni tee kinnisasjale Rutja külas

Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Haljala vallale kuuluvale kinnisasjale Kordoni tee, Rutja küla, sundvaldus seatakse 10kV maakabelliinile, mille ala on maakabelliini kaitsevöönd, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmisest kaablist ühe (1) meetri kaugusel paiknevad vertikaaltasandid.

8.   Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Karepa külas asuvatele kinnistustele Kuuskmaa, Laikme, Liiva, Mereheina, Merekohina, Mereliiva, Meremetsa, Mererohu, Mereääre, Muuseumi, Raamatukogu, Ranna, Uus-Möldri ja Vanatooma elektroonilise sidevõrgu rajamiseks ja majandamiseks.

9.   Sundvalduse seadmine Lahe külas asuvale Lahe-Lobi tee L1 ja L2 kinnisasjadele Enefit Connect OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Haljala vallas, Lahe külas asuvale Lahe-Lobi tee L1 kinnistule ja Lahe-Lobi tee L2 kinnistule elektroonilise sidevõrgu rajamiseks ja majandamiseks kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole liini äärmistest kaablitest.

 

18. mai istung

1.   Aktsiaselts Haljala Soojus 2022. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Haljala Soojus 2022. majandusaasta aruanne ning aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 summas 6 131 705 eurot jätta jaotamata.

2. Huvilaagri toetuse määramine

Otsustati toetada ühe õpilase huvilaagris osalemist summas 42,50 eurot.

3. Reklaamiloa väljastamine Osaühingule TT Lontova

Otsustati väljastada Osaühingule TT Lontova välireklaami paigaldusluba asukohaga Sauste küla Väetiseküüni kinnistu tähtajaga kuni 13.08.2023.

4. Reklaamiloa väljastamine Tre Raadio Ühing MTÜ-le

Otsustati väljastada Tre Raadio Ühing MTÜ-le välireklaami paigaldusluba asukohaga Haljala alevik, Tallinna mnt 13 tähtajaga 10.06.2023.

5. Reklaamiloa väljastamine Uus Maa Kinnisvarabüroo Virumaa OÜ-le

Otsustati väljastada Uus Maa Kinnisvarabüroo Virumaa OÜ-le välireklaami paigaldusluba asukohaga Võsu alevik Mere tn 21 tähtajaga 01.12.2013.

6. Avaliku enampakkumise korraldamine ja võõrandatava vallavara alghinna määramine

Otsustati korraldada uus avalik enampakkumine Haljala vallale kuuluva kinnisasja Lehtna, Sagadi küla (katastritunnus 19101:001:0508, registriosa number 18957850, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 4806 m2) võõrandamiseks alghinnaga 33 000 eurot.

7. Ülemäärase müra tekitamise luba

Otsustati lubada Eisma Külalistemajas alates 19.05.2023 kuni 30.09.2023 ülemäärase müra tekitamist (vali muusika) neljapäeval kuni 00.00ni, reedel ja laupäeval kuni kella 01.00ni.

8. Lihulõpe külas asuva Autori katastriüksuse jagamine

Otsustati määrata Haljala vallas Lihulõpe külas kinnistu Autori (kinnistusregistri registriosa 1219631, katastritunnus 19101:001:0198, pindala 5,81 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.

9. Info ja muud küsimused

9.1. Nõude laekumise hindamine

Ettekandja finantsjuht Reet Keskküla

Audiitorkontrolli käigus on audiitori poolt palutud üle vaadata ja hinnata Merike Hundi (Hunt) osas kahjunõude laekumise tõenäosust (kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-22-7043).

 

Toimub arutelu, mille käigus jõutakse seisukohale, et bilansis kajastatud kahjunõuet mitte alla hinnata ning nõue anda üle kohtutäiturile.

 

25. mai istung

1. Tegevusloa andmine projektlaagri korraldamiseks (Seiklusmaailma OÜ)

Otsustati anda tegevusluba Seiklusmaailm OÜ-le projektlaagri Fän Clablaager -seikluslaager Käsmus korraldamiseks  Haljala vallas Käsmu külas Lainela Puhkekeskuses perioodil 28.06.-03.07.2023.

2. Hajaasustuse programmi 2022. aasta aruande heakskiitmine (Palmse küla, Kõrge)

2Otsustatikiita  heaks  ja  kinnitada  2022.  aasta  hajaasustuse  programmi  projekti  „Lokaalse kanalisatsioonisüsteemi  rajamine"  toetuse  kasutamise  aruanne.

3. Natturi külavanema kinnitamine

Otsustati kinnitada Natturi külavanemaks Ulvi Koov volituste tähtajaga kuni 24. mai 2026.

4. Sundvalduse seadmine Haljala vallale kuuluvale Ranna tee L2 tee kinnisasjale Käsmu külas Elektrilevi OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ  kasuks Haljala vallale kuuluvale  kinnisasjale  Ranna  tee  L2,  Käsmu  küla.

5. Sundvalduse seadmine Ranna tee 19 kinnisasjale Käsmu külas Elektrilevi OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Ranna tee 19 kinnistule Käsmu külas.

6. Sundvalduse seadmine Vainupea külas asuvale Tooma kinnisasjale Elektrilevi OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Vainupea külas asuvale Tooma kinnistule.

7. Sundvalduse seadmine Haljala vallale kuuluvale Kärmu tee L1 tee kinnisasjale Kärmu külas Elektrilevi OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Haljala vallale kuuluvale kinnisasjale Kärmu tee  L1,  Kärmu küla.

8. Sundvalduse seadmine Karepa külas asuvale Merekännu kinnistule Enefit Connect OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Haljala vallas, Karepa külas asuvale Merekännu kinnistule elektroonilise sidevõrgu rajamiseks ja majandamiseks.

9. Karepa külas Oja katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Otsustati määrata Karepa külas asuva Oja katastriüksuse uueks koha-aadressiks Lääne-Virumaa, Haljala vald, Karepa küla, Ojakese.

10. Tatruse külas asuva Kaldamäe katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Otsustati määrata Haljala vallas Tatruse külas kinnistu Kaldamäe sihtotstarbeks elamumaa 100%.

11. Reservfondist vahendite eraldamine

Otsustati eraldada valla reservfondist 4 871 eurot Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule Haljala valla poolse omaosaluse katteks projektis „Lääne-Viru maakonna kohaturunduse strateegia rakendamine".

12.  Haljala valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati kiita heaks Haljala valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja esitada volikogule otsuse eelnõu „Haljala valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine".

13. Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikmete määramine

Otsustati kutsuda alates 26. maist 2023 Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogust tagasi Sander Lille ning määrata alates 26. maist 2023 Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogu liikmeteks Vello Väinsalu, Avo Bergström ja Meelis Kuzma volituste tähtajaga kuni 25. mai 2026.

14. Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogu liikmete tasustamine

Otsustati määrata alates 26. maist 2023 Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogu esimehe kuutasuks 200  eurot ja nõukogu liikme kuutasuks 100 eurot ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 03.03.2022 korraldus nr 98 „Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogu liikmetele tasu suuruse määramine".

 

1. juuni istung

1. Huvilaagri toetuse määramine

Otsustati määrata huvilaagri toetus ühele õpilasele summas 169,50 eurot.

2. Huvilaagri toetuse määramine

Otsustati määrata huvilaagri toetus ühele õpilasele summas 42,50 eurot.

3.   Haljala Vallavolikogu 15.02.2022 määruse nr 8 „Haljala valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Haljala Vallavolikogu 15.02.2022 määruse nr 8 „Haljala valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine".

4.   Hajaasustuse programmi 2022. aasta aruande heakskiitmine (Tamme, Auküla)

Otsustati kiita heaks ja kinnitada 2022. aasta hajaasustuse programmi projekti „Heitvee kanaliseerimine " toetuse kasutamise aruanne.

5.   Reklaamiloa väljastamine Võsu Sadamakontsertide reklaami eksponeerimiseks

Otsustati väljastada Sky Management OÜ-le välireklaami paigaldusluba asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Võsu-Käsmu rist (Võsu-Lepispea tee, Võsu alevik), Tallinna mnt 1, Haljala alevik,

Piiri tn 6, Võsu alevik, Mere põik 5 // Võsu rand 1.

6.   Reklaamiloa väljastamine Võsu Rannafestivali reklaami eksponeerimiseks

Otsustati väljastada Sky Management OÜ-le välireklaami paigaldusluba asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Võsu-Käsmu rist (Võsu-Lepispea tee, Võsu alevik), Tallinna mnt 1, Haljala alevik,

Piiri tn 6, Võsu alevik, Mere põik 5 // Võsu rand 1.

7.   Ajutise liikluskorralduse kehtestamine Võsu alevikus Rakvere teel, Mere tänaval ja Võsu-Lepispea teel

Otsustati sulgeda ajutiselt mootorsõidukite liikluseks Võsu alevikus Rakvere tee, Mere tänav ja osaliselt Võsu-Lepispea tee ajavahemikul 28. juuli 2023 kell 8.00 kuni 30. juuli 2023 kell 8.00, keelata mootorsõidukite parkimine Võsu alevikus Rakvere tee, Mere tänava ja osaliselt Võsu-Lepispea tee ääres ajavahemikul 28. juuli 2023 kell 8.00 kuni 30. juuli 2023 kell 8.00,  paigaldada Võsu aleviku sissesõitude juurde ajutisele liikluskorraldusele ning Mere tänavale parkimiskeelule viitavad märgid, tagada ligipääs Rakvere tee, Mere tänava ja Võsu-Lepispea tee piirkonda jäävate kinnistute omanikele, alevikus tegutsevate ettevõtete töötajatele, operatiivsõidukitele, ühistranspordile, arstiabiteenuse vajajatele ning majutusasutuste külastajatele.

8.   Korralduste kehtetuks tunnistamine

Otsustati tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 27.01.2010 korraldus nr 37 „Haljala Rahvamaja ruumi tasuta kasutusse andmine MTÜ'le Ans.Ambel" ja Vihula Vallavalitsuse 09.06.2015 korraldus nr 249 „Võsu Kooli mängurühmades päevahoiuteenuse hinna kehtestamine suveperioodiks".

9.   Hoonestusõiguse seadmise korraldamine (Uus põik 7)

Otsustati määrata Haljala Vallavolikogu 16.05.2023 otsuse nr 85 „Haljala alevikus Uus põik 7 kinnistu koormamine hoonestusõigusega" alusel korraldatava enampakkumise täpsemad tingimused,  hoonestusõiguse seadmise põhitingimused.

10. Vanamõisa külas Erika katastriüksuse jagamine ja Erika ja Juuro katastriüksuste piiride muutmine

Otsustati määrata Haljala  vallas Vanamõisa külas Erika kinnistu moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed, nõustuti Erika ja Juuro katastriüksuste piiride muutmisega vastavalt esitatud maakorralduskavale ja määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.

11. Sauste külas asuva Kadari katastriüksuse jagamine

Otsustati määrata Haljala vallas Sauste külas kinnistu Kadari jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.

12. Sundvalduse seadmine Haljala vallale kuuluvale Noonu-Annikvere tee L2  kinnisasjale Annikvere külas Elektrilevi OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Haljala vallale kuuluvale kinnisasjale Noonu-Annikvere tee L2, Annikvere küla maakaabelliini talumiseks.

13. Sundvalduse seadmine Haljala vallale kuuluvale Lahe-Lobi tee L1 kinnisasjale Lahe külas Enefit Connect OÜ kasuks

Otsustati seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Haljala vallale kuuluvale Lahe-Lobi tee L1 kinnistule Lahe külas sideehitise talumiseks.

14. Sihtasutuse Võsu Kuurort nõukogu liikmete määramine

Otsustati määrata alates 2. juunist 2023 Sihtasutuse Võsu Kuurort nõukogu liikmeteks Anneli Kivisaar, Triin Toming ja Ruudo Liis volituste tähtajaga 1. juuni 2027.

15. Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas (volikogu määruse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule määruse eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas".