« Tagasi

Toolse külas Laagri kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 15.06.2023 korraldusega nr 208 algatati Toolse külas Laagri kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 18 222 m2. Detailplaneeringu koostamine ei ole vastuolus kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine uue majutus- ja saunahoone püstitamiseks Toolse Puhkeküla territooriumile, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kavandatakse majutushoone kõrguseks kuni 4 m ja saunahoone kõrguseks kuni 15,6 m maapinnast. Saunahoone katusele soovitakse ehitada vaateplatvorm. Puhkeküla territooriumil paiknevad mitmed olemasolevad ehitised.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang. 

Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.