« Tagasi

Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest.

Regionaalministri 20.06.2023 käskkirja nr 1-2/23/255 ja Maa-ameti peadirektori 28.06.2023 käskkirja nr 1-1/23/39 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 10.08.2023 kella 11:00-ni:

Jrk nr

Maakond

Omavalitsus

Asustusüksus

Aadress

Katastritunnus

Pindala

Kasutusala pindala

SO*

Alghind aastas €

Tagatis- raha €

1

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Adaka küla

Väljaotsa

88702:002:0134

29,63 ha

26,63 ha

M100%

3622.-

905.-

2

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Adaka küla

Metsala

88702:002:0133

27,47 ha

4,44 ha

M100%

586.-

146.-

3

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Auküla

Arupõllu

19001:001:0533

23,25 ha

13,39 ha

M100%

1872.-

468.-

4

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Karula küla

Laopõllu

88701:001:0976

8,35 ha

6,72 ha

M100%

914.-

228.-

5

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Karula küla

Arupõllu

88701:001:0977

10,46 ha

8,66 ha

M100%

1204.-

301.-

6

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Lihulõpe küla

Valli

19002:004:0900

4,07 ha

4 ha

M100%

648.-

162.-

7

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Lihulõpe küla

Sauna

19002:004:0048

3,41 ha

3,41 ha

M100%

532.-

133.-

8

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Lihulõpe küla

Kihulase

19002:004:0088

13,63 ha

13,63 ha

M100%

2085.-

521.-

9

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Lihulõpe küla

Värvu

19002:004:0134

12,39 ha

12,39 ha

M100%

1896.-

474.-

10

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Sakussaare küla

Krõõda

88701:002:0189

42,84 ha

40,65 ha

M100%

5488.-

1372.-

11

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Sakussaare küla

Vidriku

88701:002:0190

53,08 ha

49,37 ha

M100%

5628.-

1407.-

12

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Sakussaare küla

Loone

88701:002:0193

55,59 ha

51,68 ha

M100%

6822.-

1705.-

13

Lääne-Viru maakond

Haljala vald

Sakussaare küla

Holgeri

88701:002:0194

20,33 ha

18,42 ha

M100%

1879.-

469.-

 

Enampakkumisel osalemise tingimused:

 1. Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.
 2. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
  1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
  2. tutvuma rendile antava objekti kohta riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
  3. põllumajandustoetuste taotlemisel tutvuma Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kodulehel aadressil https://www.pria.ee/toetused/polludja-metsandus kinnisasjale toetuste taotlemise tingimustega, sealhulgas veenduma, kas ja millises ulatuses on kinnisasjale määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus. Püsirohumaa tagasirajamise kohustusega tuleb tutvuda PRIA avalikul veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ ja täpsem juhend asub PRIA kodulehel aadressil https://www.pria.ee/infokeskus/kuidas-pria-avalikult-veebikaardilt-leidapusirohumaade-sailitamise-ja-tagasirajamisega. Põllumajandustoetustega seotud lisaküsimuste korral tuleb informatsiooni küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679;
  4. tutvuma Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud rendilepingu projektiga;
  5. registreeruma ID kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee ja märkima registreerimise vormil kõik nõutud andmed;
  6. teise isiku (sh ettevõtte) esindajana osalemisel täitma oksjonikeskkonnas nõutud andmed nii esindaja (juriidilise või eraisiku nimel pakkumise esitaja) kui pakkuja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) kohta ning esitama enne oksjoni lõppu vastav volikiri oksjoni korraldajale (Maa-ametile) e-posti teel (aadressil maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4 Tartu 51003). Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta;
  7. tutvuma enne registreerumist enampakkumise tingimustega ja kinnitama tingimustega nõustumist. Sellega osaleja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.
  8. tasuma tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonna poolt koostatavas makseteatises näidatud andmetele. Tagatisraha maksmisel sularahas panka tuleb registreerimisel märkida arvelduskonto number ja konto omaniku nimi. Tasudes tagatisraha välisriigi pangast tuleb registreerimisel märkida ka arveldusarve panga SWIFT/BIC kood. Makse sooritamisel mistahes andmete ebatäpse esitamise korral ei ole enampakkumisel osalemine võimalik. Selleks, et tagada piisav aeg tasutud makse info jõudmiseks riigimaa oksjonikeskkonda soovitame tasuda makse vähemalt 2 tundi enne oksjoni lõppemise kellaaega.
 3. Pakkumised tuleb esitada:
  1. ainult riigimaa oksjonikeskkonnas pärast osalejana registreerumist ja tagatisraha (ja osavõtutasu, kui see on määratud) laekumist makseteatisel näidatud kontole;
  2. eurodes täisarvuna (ilma sentideta), enampakkumise tingimustes märgitud pakkumise sammu kaupa;
  3. summas, mis ei tohi olla alla alghinna.
 4. Pakkuja peab tutvuma oksjonikeskkonna kasutamise juhenditega, mis on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel. Kui enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esineb tehnilisi takistusi, peab pakkuja viivitamatult sellest informeerima Maa-ameti kodulehel ja oksjonikeskkonnas avaldatud kontaktisikuid.
 5. Enampakkumisel osalejaks loetakse pakkuja, kes on määratud tähtajaks esitanud nõuetekohase pakkumise.
 6. Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.
 7. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
 8. Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb ülalmärgitud tähtpäeval ja kellaajal juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle

aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. 

 1. Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2028.

Riigivaraseaduse ja Korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel aadressil www.maaamet.ee ja riigimaa oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist. 

Vajadusel saab lisainfot küsida telefoni teel Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt:

 • rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. 
 • muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.