« Tagasi

Vergi külas Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 06.07.2023 korraldusega nr 231 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vergi külas Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 02.08.2023-16.08.2023 Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud ning paberkandjal Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel. Detailplaneeringule saab esitada arvamusi kirjalikult kuni 16.08.2023 aadressil haljala@haljala.ee või Haljala Vallavalitsus, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald 45301.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tihase tee 10 maaüksusele hoonestusala määramine, planeeritavatele hoonetele ehitustingimuste seadmine, juurdepääsu, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasoleva krundi piire, planeeritud hoonestusala paikneb väljaspool Läänemere ranna ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga määratakse väikeelamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni 7,5 m kõrguse elamu ja ühe kuni 5,5 m kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurimad lubatud ehitisealused pinnad krundil kokku on 225 m2. Planeeringuala suurus on 3019 m2. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikus kasutuses olevalt Tihase tee L2 teelt. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.