« Tagasi

Vainupea külas Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 20.07.2023 korraldusega nr 245 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vainupea külas Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 10.08.2023-24.08.2023 Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud ning paberkandjal Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel. Detailplaneeringule saab esitada arvamusi kirjalikult kuni 24.08.2023 aadressil haljala@haljala.ee või Haljala Vallavalitsus, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald 45301.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja servituudi vajaduste seadmine. Detailplaneeringuga määratakse krundile pos 1 ehitusõigus ühe kuni 8,3 meetri kõrguse elamu ja viie kuni 7,5 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 800 m2; ning krundile pos 2 ehitusõigus ühe kuni 8,0 meetri kõrguse elamu ja kahe kuni 7,5 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 300 m2. Hooneid võib mõlemale kinnistule ehitada ühe keldrikorrusega (suurim sügavus kuni 3 meetrit maapinnast). Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Vainupea ranna tee kõrvalmaanteelt nr 17173 ja Juurdepääsu kinnistult. Planeeringuala suurus on ca 1,3 hektarit. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.