« Tagasi

Haljala alevikus Pondri tee 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 24.08.2023 korraldusega nr 275 algatati Haljala alevikus Pondri tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,6 hektarit. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas kehtiva Haljala valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimalike asukohtade määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele soovitakse krundile nelja hoonet (ühte elamut ja kolme abihoonet). Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.