« Tagasi

Vergi küla Tihase tee 10 detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 12.10.2023 korraldusega nr 343 kehtestati Vergi külas Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tihase tee 10 maaüksusele hoonestusala määramine, planeeritavatele hoonetele ehitustingimuste seadmine, juurdepääsu, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasoleva krundi piire, planeeritud hoonestusala paikneb väljaspool Läänemere ranna ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga määratakse väikeelamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni 7,5 m kõrguse elamu ja ühe kuni 5,5 m kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurimad lubatud ehitisealused pinnad krundil kokku on 225 m2. Planeeringuala suurus on 3019 m2. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikus kasutuses olevalt Tihase tee L2 teelt. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga määratud tegevused võivad avaldada mõningast mõju pinnasele, loodusressursside kasutamisele, elurikkusele, välisõhu kvaliteedile, jäätmemajandusele, energiakasutusele ning teistele loodus- ja elukeskkonna aspektidele, kuid need on lokaalsed, minimaalse mõjuga, paljud lühiajalised ning ei oma seetõttu arvestatavat mõju. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses, Haljala valla veebilehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis ja riiklikus planeeringute andmekogus PLANK.