« Tagasi

Võsu alevikus Spordi tn 9a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 04.01.2024 korraldusega nr 2 algatati Võsu alevikus Spordi tn 9a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 902 m2. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Võsu alevikus Spordi tn 9a kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks, samuti juurdepääsu, tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Juurdepääsutee täpsem kulgemine planeeringualale selgitatakse välja planeerimismenetluse jooksul. Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda SIIN.