Vainupea küla Kasteheina mü DP

28.12.17

Vainupea küla Kasteheina kinnistule (katastritunnus 88703:002:0128) ja lähiümbrusele on Vihula vallavalitsuse korraldusega nr 1071, 30.10.2012 algatatud detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus ca 1 ha.

DP eesmärk on kinnistu jagamine, elamukruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine ühepereelamutele ja abihoonetele, juurdepääsu lahendamine avalikult kasutatavalt teelt, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 13.08.2013 korraldusega nr 319.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 16.01.2014 otsusega nr 28.

DP asendiplaan

DP põhijoonis

DP tehnovõrgud

DP seletuskiri 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA