Vainupea küla Salme mü DP

28.12.17

Vainupea küla Salme kinnistu katastriüksusele 88703:002:0031 algatati Vihula Vallavalitsuse korraldusega 10.03.2015 nr 117 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha.

Planeeringu eesmärk on elamukruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, taristu lahendamine.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 29.09.2015 korraldusega nr 372.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsusega nr 112.


Detailplaneeringu kehtestamise otsus nr 112/10.03.2016 on tunnistatud kehtetuks Vihula Vallavolikogu 13.10.2016 otsusega nr 144.

Vihula Vallavalitsus viib läbi uuendatud menetluse alates Vihula Vallavalitsuse 29.09.2015 korralduse nr 372 „Vainupea küla Salme kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine" jõustumisele järgneva detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamisest.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 20.04.2017 otsusega nr 168

DP asendiplaan
DP põhijoonis
DP tehnovõrgud ja maakasutuse sihtotstarbed
DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA