Vanamõisa küla, Õiekobara DP

5.03.21

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 96 kehtestati Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuala suurus on ca 1,7 hektarit.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel ehituse ja planeerimine teemalehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis [https://www.haljala.ee/vanamoisa-kula-oiekobara].

 

Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldus 9. oktoober 2019 nr 540
Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise Haljala Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldus nr 17.
 

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Detailplaneeringu materjalid:

Planeeringuala

Lähtetingimused

Lähteplaan

Seletuskiri

Põhijoonis

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus
16.11.2020 - 01.12.2020 ja avalik arutelu 07.12.2020. Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja
arutelu protokoll ja tulemused on leitavad protokoll.

 

Toimetaja: KENT KERNER