Vanamõisa küla, Õiekobara DP

21.01.21
Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldus 9. oktoober 2019 nr 540
 

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Detailplaneeringu materjalid:

Planeeringuala

Lähtetingimused

Lähteplaan

Seletuskiri

Põhijoonis

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus
16.11.2020 - 01.12.2020 ja avalik arutelu 07.12.2020. Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja
arutelu protokoll ja tulemused on leitavad protokoll.

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN