Vastuvõetud detailplaneeringud

23.02.23

Eisma küla Sarapuu

Haljala Vallavalitsus võttis 23.02.2023 korraldusega nr 71 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haljala vallas Eisma külas Sarapuu maaüksuse (katastritunnus 88703:002:0060) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus kahele uuele hoonele, mille kasutusotstarbed on suvila, aiamaja ja abihoone. Uus hoonestus ehitatakse olemasoleva suvila asemele, mis ei ole ehitisregistrisse kantud ja asub endise lauda asukohas. Säilitatakse olemasolev vana taluhoone, kelder, puukuur, lammutatakse endise lauda asemele rajatud suvila. Suurim lubatud ehitusalune pindala 500 m2, hoonete arv 1 põhihoone ja 4 abihoonet, hoonete suurim kõrgus põhihoone puhul 8 m ja abihoone puhul 6 meetrit. Planeeringuala suurus on 25864 m2. Kavandatav tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu (töö nr DP-07/12-2022) koostajaks on Ruumi Grupp OÜ (registrikood 12042771) planeerija-maastikuarhitekt Triin Kask (magistrikraadi diplom nr 003184).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 13.03.2023 kuni 26.03.2023 Haljala vallamajas ja Võsu teenuskeskuses lahtiolekuaegadel, materjalidega saab tutvuda ka Haljala valla kodulehel vastuvõetud detailplaneeringute rubriigis. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27.03.2023 kl 16.00 Haljala vallamajas (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Essu küla Visuoja ja Madismäe

Haljala Vallavolikogu algatas 24.04.2019 otsusega nr 94 Essu küla Visuoja ja Madismäe detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala valla üldplaneeringu muutmine; ehitusõiguse määramine noorkarjalauda  ja lägahoidla rajamiseks; ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks; ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine; juurdepääsude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine; haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

Detailplaneering on koostatud OÜ Projekteerimiskeskuse poolt (töö nr 205/1119) ja võetud vastu Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 40. Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 39 jäeti Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest eelhinnangust järeldus, et veisefarmi laiendamine kavandatud kujul ei põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnahäiringu ületamist.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele (92201:014:0700; ...:0610; 2056m2) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on kahe maaüksuse liitmine, ehitusõiguse seadmine elumajale ning abihoonele.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 325.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

 

Toimetaja: KENT KERNER