Vastuvõetud detailplaneeringud

19.10.23

Essu küla Visuoja ja Madismäe

Haljala Vallavolikogu algatas 24.04.2019 otsusega nr 94 Essu küla Visuoja ja Madismäe detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala valla üldplaneeringu muutmine; ehitusõiguse määramine noorkarjalauda  ja lägahoidla rajamiseks; ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks; ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine; juurdepääsude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine; haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

Detailplaneering on koostatud OÜ Projekteerimiskeskuse poolt (töö nr 205/1119) ja võetud vastu Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 40. Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 39 jäeti Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest eelhinnangust järeldus, et veisefarmi laiendamine kavandatud kujul ei põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnahäiringu ületamist.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele (92201:014:0700; ...:0610; 2056m2) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on kahe maaüksuse liitmine, ehitusõiguse seadmine elumajale ning abihoonele.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 325.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Lepatriinu ja Kivikadaka

Haljala Vallavalitsuse 01.09.2021 korraldusega nr 445 algatati Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Toolse külas Lepatriinu (katastritunnus 88703:003:0765, registriosa nr 791031, elamumaa 100%, pindala 14714 m2) ja Kivikadaka (katastritunnus 88703:003:0143, registriosa nr 790931, elamumaa 100%, pindala 6930 m2) kinnistutele detailplaneeringu koostamine. Haljala Vallavolikogu võttis vastu ja suunas detailplaneeringu avalikule väljapanekule oma 16.08.2022 otsusega nr 52.

Planeeringu ala suurus on ca 2,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistutest moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega 5302 m2, 10443 m2 ja 6207 m2). Määrata ehitusõigus, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohad. Seada kitsendused ja servituudid. Vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 58 m kuni 85 m korduva üleujutusega ala piirist. Ligipääs kruntidele on planeeritud Toolse linnuse teelt. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas üldplaneeringuga. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea külas Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 20.07.2023 korraldusega nr 245 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vainupea külas Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 10.08.2023-24.08.2023 Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud ning paberkandjal Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel. Detailplaneeringule saab esitada arvamusi kirjalikult kuni 24.08.2023 aadressil haljala@haljala.ee või Haljala Vallavalitsus, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald 45301.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja servituudi vajaduste seadmine. Detailplaneeringuga määratakse krundile pos 1 ehitusõigus ühe kuni 8,3 meetri kõrguse elamu ja viie kuni 7,5 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 800 m2; ning krundile pos 2 ehitusõigus ühe kuni 8,0 meetri kõrguse elamu ja kahe kuni 7,5 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 300 m2. Hooneid võib mõlemale kinnistule ehitada ühe keldrikorrusega (suurim sügavus kuni 3 meetrit maapinnast). Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Vainupea ranna tee kõrvalmaanteelt nr 17173 ja Juurdepääsu kinnistult. Planeeringuala suurus on ca 1,3 hektarit. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: KENT KERNER