Vee-ettevõtja andmed

Nimi: AS Haljala Soojus
Registrikood: 10247300
Asutamise aasta: 1997
Juriidiline aadress: Rakvere mnt 11, 45301, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Telefon:  (+372) 325 9575
Mobiiltelefon:  (+372) 5663 7713
E-post: hsoojus@gmail.com 

Veemajandus endise Haljala valla territooriumil

18.06.18

 

Alates  1. juulist 2018 kehtib AS Haljala Soojuse teeninduspiirkonnas (Haljala,

Aaspere, Essu) alljärgnevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad:

Teenuse nimetus                                            Teenuse hind                    Teenuse hind

käibemaksuta                  käibemaksuga

Tasa võetud vee eest                                   1,55 €/m3                           1,86 €/m

Tasu reovee ärajuhtimise ja                        1,05 €/m3                           1,26 €/m

puhastamise eest ( I grupp)                        

 

Tasu reovee ärajuhtimise ja                        1,55 €/m3                            

puhastamise eest ( II grupp)        

Tasu reovee ärajuhtimise ja                        2,08 €/m3                            

puhastamise eest ( III grupp)

Tasu reovee ärajuhtimise ja                        2,62 €/m3                          

puhastamise eest ( IVgrupp)

Tasu reovee ärajuhtimise ja                        3,16 €/m3                          

puhastamise eest ( V grupp)

Alus: Konkurentsiameti otsus 24.05.2018 nr 9-3/2018-001

 

 

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Haljala Vallavolikogu kehtestas Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Eeskiri reguleerib Haljala valla haldusterritooriumil reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni.

Eeskirjaga sätestatakse reovee kohtkäitlusrajatiste (omapuhastid, kogumismahutid ning kuivkäimlad) üldised nõuded ja reguleeritakse nende paigaldamist/rajamist, hooldamist, kasutusele võtmist, tühjendamist ning likvideerimist.

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Haljala vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes teostavad reovee kohtkäitlust ning sellega seoses vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust või osutavad reovee äraveo teenust. 

 

Haljala valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist

Haljala valla ühisveevärkide joogivesi vastab kehtestatud kvaliteedinõuetele

Veeanalüüside tulemuste alusel vastab  Haljala  valla ühisveevärkide joogivesi  uuritud mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatornäitajate osas sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud kvaliteedinõuetele.

 

ÜVK avaliku väljapaneku tulemused

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (ÜVK) avalik väljapanek toimus 20.juuli 2015 kuni 03.august 2015.

Avaliku väljapaneku ajal tehti üks täiendusettepanek täiendada Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027 seletuskirja ja joonist 1 nii, et ajavahemikus 2025-2027 rajatakse Rakvere mnt 10a kinnistult kuni  Rakvere mnt 24 kinnistuni kanalisatsioonitrass ning Tallinna mnt 32 kinnistult kuni Tallinna mnt 42 kinnistuni vee- ja kanalisatsioonitrass. Muudatused viidi sisse eelnõu teksti.

ÜVK eelnõu avalik arutelu toimus Haljala vallamajas 04. augustil 2015. a. algusega kell 18:00.

 

Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Menetluse käik:

Haljala Vallavalitsus kiitis 19.06.2015.a heaks „Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015-2027"  (ÜVK) eelnõu ja esitas eelnõu menetlemiseks volikogule.

Haljala vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon tutvus ÜVK eelnõuga 09.06.2015 komisjoni koosolekul (protokollnr 23).

Haljala Vallavolikogu võttis 16.07.2015.a istungil vastu Alkarnel poolt koostatud "Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027" ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Avaliku väljapaneku ajal tehti üks täiendusettepanek täiendada Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027 seletuskirja ja joonist 1 nii, et ajavahemikus 2025-2027 rajatakse Rakvere mnt 10a kinnistult kuni  Rakvere mnt 24 kinnistuni kanalisatsioonitrass ning Tallinna mnt 32 kinnistult kuni Tallinna mnt 42 kinnistuni vee- ja kanalisatsioonitrass. Muudatused viidi sisse eelnõu teksti.

Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015-2027  kinnitati Haljala Vallavolikogu 18.08.2015.a määrusega nr 42.

Volikogu istungil tegi ülevaatliku ettekande ÜVK koostaja OÜ Alkranel esindaja Kristjan Karabelnik.

OÜ Alkranel ettekanne

 

Haljala valla ÜVKA kava 2015-2027 (12.08.15)
Joonis 1 - Haljala aleviku ÜVK üldskeem
Joonis 2 - Essu küla ÜVK üldskeem
Joonis 3 - Aaspere küla keskuse ÜVK üldskeem
Joonis 4 - Aaspere endise kooli piirkonna ÜVK üldskeem

 

Veevarutuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01.04.2014

AS Haljala Soojus teatab, et

võtteks aluseks Konkurentsiameti 13.02.2014 hinnataotluse kooskõlastuse nr 9.1-2/14-003 kehtestatakse alates 01.aprillist AS Haljala Soojuse teeninduspiirkonnas järgmised veevarutuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad (ilma käibemaksuta):

- tasu võetud vee eest 1,50 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (I grupp) 1,05 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (II grupp) 1,33 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (III grupp) 1,66 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (IV grupp) 2,04 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (V grupp) 2,44 €/m3

 

Puurkaevude rajamise ja likvideerimise kord. Heddy Riismaa, Keskkonnaministeerium

 

Toimetaja: KATRIN KIVI